Informácia o pripravovaných projektoch23. 2. 2021 09:17

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom februárovom rokovaní odsúhlasilo ďalšiu prípravu dvoch projektov.

Názov projektu: Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký na Ul. A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi
Socha sv. Jána Nepomuckého na pilieri je významnou historickou pamiatkou mesta Prievidza, Pochádza z roku 1757 a bola umiestnená pred Kláštorom piaristov v Prievidzi. Socha sa nachádza v silne narušenom, lokálne dezolátnom stave, spôsobenom prirodzenou degradáciou prírodného, kameňa, ktorej následkom je úbytok pôvodnej výtvarnej hmoty. Pamiatka prešla viacerými úpravami, niektoré aj znehodnotili jej pôvodný stav. V roku 2014 mesto uskutočnilo demontáž kamenných častí sochy a jej uloženie vo vlastných priestoroch. Od roku 2015 boli postupne realizované reštaurátorské práce, najskôr na schodiskových, stupňoch, na ktorých je umiestnený podstavec a profilovaná pätka piliera. Predmetom reštaurátorských prác v roku 2020 bol dolný podstavec piliera architektonickej časti. Mesto v snahe uchovať významnú kultúrnu pamiatku má záujem pokračovať v reštaurátorských prácach ďalšou etapou. Cieľom nasledujúcej etapy, ktorá by mala nasledovať v roku 2021 je zreštaurovať profilovú pätku piliera a driek piliera.
-Celkový rozpočet projektu: 4 830 €
-Požadovaná výška príspevku od Ministerstva kultúry SR: 4 588 €
-Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 5% - 242 €

Názov projektu: Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi
Športová hala v Prievidzi bola postavená v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Nachádza sa na okraji širšieho centra mesta v lokalite určenej pre rekreáciu a šport, ktorá je sústredená v západnej časti mesta Prievidza. Hala bola postavená ako viacúčelový priestor ako pre kolektívne tak pre individuálne športy, kde primárnu funkciu tvoria kolektívne loptové športy. Hlavná hracia plocha haly je oproti upravenému terénu zapustená na úroveň približne o 4 m. Konštrukciu hracej plochy tvorí drevená palubovka položená na montovanom drevenom rošte. Tento projekt rieši primárne výmenu konštrukcie palubovky na hracej ploche, výmenu drevených obkladov čelných stien hracej plochy a príslušenstvo súvisiace s výmenou palubovky na hracej ploche. Rekonštrukciou palubovky hracej plochy ako aj výmenou dreveného obkladu nedôjde k zásahu do statických konštrukcií stavby, nemení sa charakter využívania stavby, nezasahuje sa do inžinierskych sietí ani nevznikne požiadavka na navýšenie odberných kapacít prípojok inžinierskych sietí. Stavba bude slúžiť po dokončení pre účely športových aktivít za účelom na ktorý bola navrhnutá.
-Celkový rozpočet projektu: 440 029,63 €
-Požadovaná výška príspevku z Fondu na podporu športu: 220 000 €
-Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 50% - 220 029,63 €


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri