Informácia k úhradám v materských školách počas mimoriadnej situácieLorem ipsum dolor sit amet 31. 3. 2020 14:07

Mesto Prievidza informuje o postupe pri uhrádzaní poplatkov v materských školách v období mimoriadnej situácie.

V súlade so znením školského zákona rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa navštevujúce materskú školu príspevok v MŠ škole neuhrádza, ak je dochádzka dieťaťa do MŠ prerušená na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Z uvedeného vyplýva, že marcové platby budú akceptované v plnej výške, s tým, že sa od 16.3. 2020 zohľadní 30 dňová neprítomnosť dieťaťa do 16.4. 2020 a následne až do ukončenia prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení.

Rodič dieťa teda nemusí uhradiť poplatok za mesiac apríl a následne aj za ďalšie mesiace počas ktorých budú materské školy zatvorené. Uvedené platí aj pri úhrade stravného v školských jedálňach materských škôl.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri