Informácia k roznášaniu Oznámení o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajovLorem ipsum dolor sit amet 29. 9. 2017 13:57

Mesto Prievidza bude doručovať v dňoch od 3. do 8. októbra 2017  do každej domácnosti Oznámenie o čase a mieste konania volieb, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Mesto Prievidza dáva do pozornosti, že v oznámení sa neuvedú mená a priezviská voličov - členov domácnosti, ale len adresa ich trvalého pobytu, a to názov ulice a súpisné číslo alebo orientačné číslo domu trvalého pobytu. Obec doručí oznámenie v počte jeden kus do každého rodinného domu (aj viacgeneračného s viacerými domácnosťami) a do každého bytu v bytovom dome, v ktorom sú prihlásení na trvalý pobyt občania Slovenskej republiky a cudzinci s právom voliť do orgánov samosprávnych krajov.

Ak je na adrese trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľko domácností, mesto doručí na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.


Info servis