Hľadanie dobrovoľníkov do karanténnych zariadení MV SRLorem ipsum dolor sit amet 3. 4. 2020 09:13

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií), ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i., ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:
•    Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR
•    Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú)
•    Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR

Potrebná je predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh.

Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a pod.

Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:
•    Potrebné ochranné pracovné prostriedky
•    Celodennú stravu (raňajky, obed, večera)

Záujemcovia sa môžu hlásiť do 8. apríla 2020 na michaela.bartusova@prievidza.sk, pričom je potrebné uviesť:
•    meno a priezvisko
•    vek
•    mesto/obec bydliska
•    e-mail a telefonický kontakt
•    kde je ochotný pomôcť (konkrétne zariadenie alebo kraj alebo kdekoľvek)
•    poprípade inú poznámku (napr. ktoré dni môže pomôcť, ktoré nie)


POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou).

Zoznam karanténnych zariadení

Zásady pre zariadenia poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri