Hľadáme záujemcov o absolventskú praxLorem ipsum dolor sit amet 8. 4. 2015 09:25

Mesto Prievidza hľadá záujemcov o vykonávanie absolventskej  praxe, ktorí chcú získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti na Mestskom úrade v Prievidzi na oddeleniach:v kancelárii primátorky mesta, v kancelárii prednostu MsÚ, v právnej kancelárii a v organizačno - personálnom oddelení - v podateľni MsÚ.

Absolventskú prax môže vykonávať absolvent školy, ktorý je vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac. Za absolventa školy sa na účely poskytovania príspevku na vykonávanie absolventskej praxe považuje občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie. Absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej dohody o absolventskej praxi medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a medzi absolventom školy.

Absolventská prax s účinnosťou od 1.5.2015 sa bude vykonávať 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní, ktorý vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe. Počas vykonávania absolventskej praxe príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádza absolventovi školy mesačný paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo v súčasnosti predstavuje sumu 128,76 eur. Po ukončení praxe získa absolvent potvrdenie o jej absolvovaní.
Požadované vzdelanie pre vykonávanie absolventskej praxe je úplné stredoškolské alebo vysokoškolské  ekonomické, verejná správa, právo, prípadne informačné technológie.
Záujemcovia o absolventskú prax na Mestskom úrade v Prievidzi, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, môžu svoj životopis a krátky motivačný list doručiť na e-mail lenka.panisova@prievidza.sk. Potrebné je pripojiť písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zabezpečenia absolventskej praxe v zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý môže byť aj súčasťou životopisu. Záujemcov, ktorí splnia požiadavky budeme kontaktovať. V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Lenku Pánisovú, vedúcu organizačného a personálneho oddelenia Mestského úradu v Prievidzi, na tel. čísle 0904 752 632.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri