HaZZ vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruLorem ipsum dolor sit amet 3. 8. 2017 13:03

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza, od 03. 08. 2017 o 08:30hod  - do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
 
- zakladať a udržiavať ohne,
- používať otvorený oheň,
- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
-  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.


Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä :

- zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
-  prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
1.    urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2.    vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3.    prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
- zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg.

 
pplk. Ing. Stanislav Kmeť v. r.
riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Prievidzi

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri