Hasiči varujú:"Pozor na vypaľovanie trávnatých porastov!"29. 4. 2013 15:23

Prichádzajúce jarné obdobie je časom veľkých upratovaní a poriadkov. Začiatok sezóny je v našich končinách však spojený s negatívnym zvykom – vypaľovaním suchej trávy.

Tento zvyk je už starý a popri efekte z poriadku je spájaný i so zvyšovaním úrodnosti lúk. No už zo zvyku v skorých jarných mesiacoch stúpa počet požiarov úmyselne založených osobami, vypaľujúcimi trávnaté a krovinaté porasty. Čierne – vypálené plochy v tomto období nebudú zriedkavosťou len v mestách, ale najmä v okolí obcí. Občania, ktorí vypaľujú tieto plochy si často neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré sa v tomto konaní skrýva. Okrem častých zranení, a to aj smrteľných, spôsobených popáleninami, vznikajú aj vysoké materiálne škody. Príčinou týchto škôd je rozšírenie požiaru na lesný porast alebo rekreačné objekty, prípadne iné objekty, prípadne iné objekty, nachádzajúce sa v blízkosti vypaľovaných porastov.

Každoročne spôsobujú lesné požiare značné materiálne škody , ale i škody na životnom prostredí poškodením ekosystému, ktorý sa vytváral celé desaťročia.
Až 517 lesných požiarov vzniklo v minulom roku   na území Slovenskej republiky s priamou škodou  793 860 €, jedna osoba bola usmrtená a 5 zranených. Najčastejšie však horeli trávnaté porasty – až 4 476 prípadov, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 287 prípadov. Ďalších 328 požiarov vzniklo vo vinohradoch. V 127 prípadoch išlo o požiare suchých porastov bylín a kríkov popri železničnej trati, ktoré boli založené zväčša mimo bezprostrednej blízkosti trate, ale často sa však rozšírili na železničnú trať, násypy a zvršky.
V našom okrese je v roku 2012 štatisticky evidovaných 5 lesných požiarov s priamymi škodami  1 025 € a uchránenými hodnotami 16 935 €.

Priam alarmujúci je počet požiarov v okrese Prievidza spôsobených vypaľovaním trávy a trávnatých porastov – bolo ich 100.
Priame škody sa vyšplhali na 11 675 € a uchránené hodnoty predstavovali 392 075 €. Našou snahou je predísť vzniku lesných požiarov, ale aj požiarov všeobecne, preto je potrebné dodržiavať určité zásady:
-dbať na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
-zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
-spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve vykonávať len po vydaní písomného súhlasu s ustanovením podmienok Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v súlade s § 8 písm. c) a § 21 písm. l) zákona NR SR č. 314/2001 Z.  z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 7 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (tento súhlas však nemá vplyv na povinnosť účastníka konania dodržiavať ostatné platné právne predpisy),
-poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru,
-poučiť občanov s možnosťou sankcie zo strany orgánov štátneho požiarneho dozoru a to buď v skrátenom priestupkovom konaní (blokovom konaní) do výšky 100 €, alebo v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.  

Lesy sú naším bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že v spolupráci so Štátnymi lesmi, urbárskymi spoločnosťami i majiteľmi lesov sa nám s Vašou podporou podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri