Harmonogram jesenného mobilného zberu nebezpečného odpaduLorem ipsum dolor sit amet 17. 10. 2012 15:47

Máte doma nebezpečný odpad? Nasledujúce dve soboty, 20. a 27. októbra 2012, bude prebiehať jeho mobilný zber v meste Prievidza. Mesto je rozdelené do dvoch zberových okruhov, do pozornosti obyvateľov dávame časy a miesta zastávok mobilného zberu.

Zber nebezpečných látok z komunálneho odpadu je v meste Prievidza realizovaný ako mobilný zber priamo od obyvateľov. Je preto potrebné odovzdať odpad osobne s udaním údajov o mene a bydlisku obyvateľa. Odpad je zakázané ponechať voľne položený na mieste zberu.

Mobilný zber nebezpečných odpadov od obyvateľov zberovou spoločnosťou DETOX, s. r. o. bude počas jesene 2012 prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

Zberový okruh č. 1:
20
. október 2012 (sobota) 

Ulica

Umiestnenie zastávky

čas

Záborského - Bottova križovatka  8.10 - 8.20
Energetikov ABC Market    8.25 - 8.40
Dubová bývalé potraviny    8.45 - 9.00
Snežienková 16 pri autobusovej zastávke 9.05 - 9.20
Na záhumní 2 Kultúrny dom Necpaly 9.25 - 9.40
Gazdovská  pri potravinách   9.45 - 10.00
Stavbárov 19 Obchodné Centrum Spektrum 10.05 - 10.15
Medzibriežková parkovisko (Obvodný úrad) 10.20 - 10.30
M. M. Hodžu   čistiareň, práčovňa 10.35 - 10.45
Šumperská pri garážach   10.50 - 11.00
T. Milkina križovatka pri garážach 11.05 - 11.20
Ivana Krasku pohostinstvo Papuča 11.25 - 11.35
A. Žarnova č. vchodu 5 11.40 - 11.55
Ľuda Ondrejova potraviny Jednota 12.00 - 12.15 

Zberový okruh č. 2:
27
. október 2012 (sobota) 

Ulica

Umiestnenie zastávky

Čas

Riečna pri garážach 8.30 - 8.40
Sklenárska  Ihrisko ZŠ (za penziónom Benediti) 8.45 - 9.00
Gorazdovo nábrežie rešt. Kaleráb 9.05 - 9.20
J. Kráľa parkovisko 9.25 - 9.35
J. Murgaša mototechna 9.40 - 09.55
Björnsona parkovisko pri potravinách 10.00 - 10.15
Dlhá Potraviny ABC 10.20 - 10.35
Východná a Vajanského križovatka 10.40 - 10.55
1. mája (Hradec) pri pohostinstve 11.05 - 11.20
Družby (Malá Lehôtka) pri pohostinstve 11.25 - 11.40
J. L. Bellu (Veľká Lehôtka) pri potravinách 11.45 - 11.55
Podhorská  pri Farskom úrade 12.00 - 12.10

Termín ďalšieho zberu: jar  2013

Bližšie informácie:

Mestský úrad Prievidza, tel.: 046 / 517 96 25
Detox, s.r.o., tel.: 048/471 25 11

Nebezpečný odpad je taký zvláštny odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je, alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.

Nebezpečné látky zbierané z komunálneho odpadu sú napríklad:
- Obaly obsahujúce nebezpečné látky,
- Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,
- Rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,
- Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
- Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
- Oleje a tuky iné ako jedlé,
- Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
- Detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
- Cytotoxické a cytostatické liečivá,
- Batérie a akumulátory,
- Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky,
- Drevo obsahujúce nebezpečné látky.

Ostatné zbierané odpady:
- Opotrebované pneumatiky,
- Jedlé oleje a tuky,
- Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné,
- Detergenty iné,
- Cytotoxické a cytostatické liečivá iné,
- Batérie a akumulátory iné,
- Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné.

Určité druhy nebezpečných látok z komunálneho odpadu je možné odovzdať aj v zbernom dvore spoločnosti TEZAS, spol. s r. o. na Garážovej ulici, druh odpadu konzultujte na č. tel.: 5422811, 5422220.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri