Harmónia prosí o 2 %10. 3. 2014 13:52

Nezisková  organizácia HARMÓNIA  pôsobiaca v meste Prievidza si dovoľuje obrátiť sa  na Vás  s prosbou  o  Vašu  priazeň   v podobe poskytnutia   2 % z  daní  za rok 2013 na  podporu všeobecne prospešných  služieb.

Sme jednou z inštitúcií, ktorá poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi. Našu organizáciu založilo  v roku 2004 mesto Prievidza. V  zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách prevádzkujeme dve pobytové zariadenia s celoročnou prevádzkou  – Zariadenie núdzového bývania a Útulok na Košovskej ceste č. 15 a 17 v Prievidzi s celkovou kapacitou 41 miest. Našimi klientmi je v priebehu roka cca 80 ľudí – dospelí obyvatelia bez vlastného bývania a  matky s maloletými deťmi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii, mnohokrát na hranici chudoby, nedokážu si sami zabezpečiť základné životné potreby alebo potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov. S poľutovaním musím konštatovať, že záujem o naše služby neustále rastie. Našou snahou je uspokojiť čo najväčší počet záujemcov, avšak nielen po stránke kvantitatívnej - priestorové podmienky momentálne ovplyvniť nevieme, ale aj po stránke kvalitatívnej,  a to vytváraním lepších sociálnych a  podmienok.

Získané finančné prostriedky použijeme na úpravu okolia objektov zariadení, ktoré nie je možné v súčasnosti plnohodnotne využívať. Naším   zámerom je v roku 2014 upraviť nevyužívaný pozemok za budovami našich ubytovacích zariadení o rozlohe cca 200 m2, vysadiť vhodnú zeleň, vybudovať prístrešok s lavičkami a  vybavenie na pracovné aktivity dospelých klientov a hlavne hry detí. Realizáciou úprav by u nás žijúci obyvatelia získali vhodný priestor na rozvoj svojich záujmov a pracovných  zručností.

Identifikačné údaje  našej organizácie:
Názov:HARMÓNIA, n. o.
Sídlo:Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
IČO:36 11 96 79
DIČ:2021959973
Č. účtu:9015963003/5600

Za pochopenie,  priazeň a  pomoc  vopred  ďakujeme! S úctou a želaním osobných a pracovných úspechov.

Mgr. Oľga Ďurčenková
štatutárny zástupca    


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri