Harmónia, n.o. Prievidza v roku 2013Lorem ipsum dolor sit amet 22. 5. 2014 07:42

Harmónia, n. o.  (ďalej „organizácia“),  ako jedna z organizácií založených mestom Prievidza, plní svoje poslanie  v oblasti všeobecne prospešných služieb  od januára 2004. Spravuje a prevádzkuje dve pobytové zariadenia na území mesta Prievidza  -   Zariadenie núdzového bývania   na Košovskej ceste č. 17 a Útulok na Košovskej ceste č. 15 a 17.

V Zariadení núdzového bývania  (ďalej „Znb“)  bola aj v roku 2013 poskytovaná starostlivosť rodičom a ich nezaopatreným deťom  podľa zákona č.   448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v rozsahu bývanie a sociálne poradenstvo.  Okrem toho sa v  zariadení vytvárali ubytovaným podmienky na prípravu a výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť. Zariadenie má kapacitu 16 osôb a v priebehu roku 2013 v ňom  bolo  ubytovaných   celkom 24 osôb (8 rodičov a 16 nezaopatrených detí). Výška úhrady za poskytované sociálne služby  je  stanovená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, a to 2,50 € na deň na jedného dospelého prijímateľa sociálnej služby a 0,50 € na deň za dieťa nad 3 roky. Matka s dieťaťom do 3 rokov hradí 2,00 € na deň.

Útulok  so sídlom na  Košovskej ceste č. 15 a 17  v Prievidzi poskytoval aj v roku 2013 podľa  zákona o sociálnych službách pomoc  dospelým obyvateľom v rozsahu: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi, vytváranie podmienok na vykonávanie osobnej hygieny, prípravu a výdaj stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Zariadenie má kapacitu  25 lôžok  -  20 lôžok pre mužov a 5 pre ženy.  V priebehu roku 2013  bola v Útulku  poskytnutá pomoc 32 osobám. Platby za služby poskytované v Útulku sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia  v sume  0,80 € na deň pre osoby  s príjmom do hranice životného minima a osobám s príjmom presahujúcim výšku životného minima (poberatelia dôchodkov) 1,60 € na deň.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri