Gymnazisti skúmali environmentálne problémy, potom navrhli riešenia21. 4. 2015 07:33

V školskom roku 2014/2015 sa Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského zapojilo do kampane LITTER LESS pre menej odpadu, ktorej cieľom je vzdelávať žiakov a pedagógov o dôležitosti minimalizácie odpadu.

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je medzinárodný vzdelávací program pre udržateľný rozvoj, koordinovaný Nadáciou pre evnironmentálnu výchovu (Foundation for Environmental Education, FEE). Spolu s programom Eco-Schools majú už 30-ročnú históriu.

Cieľom programu Mladí reportéri je zapojiť mladých ľudí do riešenia environmentálnych problémov, aby sa stali aktívnymi občanmi s rozvinutým zmyslom pre environmentálnu etiku.

Mladí reportéri vo veku 11 až 21 rokov vo viac ako 25 krajinách sveta skúmajú miestne/regionálne environmentálne problémy a navrhujú riešenia prostredníctvom publikovanej žurnalistickej tvorby (články, fotografie, videospoty).

Do súťaže sme prihlásili niekoľko fotografií, článkov a videospotov. Žiaci jednotlivé činnosti realizovali aj v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov. Žiačka 1.F Silvia Vandžurová získala v kategórií 15- 18 ročných Fotografia prvé miesto. Porotu zaujal jej foto príbeh Volanie.


„Zem zasypaná odpadkami kričí svoje stačí a bráni sa ...“ Počujeme jej volanie?


„Nedovoľme, aby z hliny za pár rokov vyrástla petfľaša.“


„Človek uväznený vo fólií umiera, tak isto ako príroda zasypaná odpadom...“

V každoročnej súťaži Mladých reportérov na národnej úrovni, najlepší článok, fotografia a video v každej vekovej kategórii postupujú do medzinárodnej súťaže.

Program umožňuje účastníkom rozvíjať žurnalistické zručnosti a rozširovať poznanie v oblasti životného prostredia. Okrem toho, že sa bližšie oboznámia s konceptom udržateľného spôsobu života, program im pomáha rozvíjať a zlepšovať komunikačné a občianske zručnosti, vedie ich k iniciatíve jednotlivca aj tímovej práci, kritickej analýze, sociálnej zodpovednosti a aj schopnosti viesť a motivovať iných.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri