Fotosúťaž Cudzinci medzi nami25. 3. 2015 07:55

Združenie miest a obcí Slovenska vyhlásilo fotografickú súťaž, ktorej cielom je zvýšiť povedomie o živote štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku.

Súťaž Cudzinci medzi nami dáva možnosť žiakom a fotografom predviesť svoj talent a cit a prostredníctvom fotografií zmapovať príbehy cudzincov medzi nami. Súťaží sa v troch kategóriách: Kategória A: žiaci základných škôl, Kategória B: amatérski fotografi, študenti stredných a vysokých škôl a Kategória C: profesionálni fotografi vrátane študentov stredných a vysokých škôl z relevantných odborov (výtvarného zamerania, masmediálnej komunikácie a žurnalistiky, umelecké odbory, a pod.) Každý účastník v kategórii B a C súťaže bude môcť prihlásiť jeden fotoreportážny cyklus. Pôjde o sériu 4 až 6 fotografií s textovým popisom, ktorý vysvetľuje príčinu, miesto a termín vzniku zaslaných prihlásených fotografií.

Účastníci súťaže môžu svoje fotografie a fotoreportáže prihlásiť do súťaže cez webovú stránku: sutaz.projektbuk.sk Zaslané príspevky budú posudzované odbornou porotou, ktorá určí 3 víťazné fotografie v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie a ceny príspevkom v prípade, že posudzované snímky nebudú napĺňať danú tému a ich kvalita nebude technicky dostačujúca. Súťaž trvá do 15. mája 2015. Víťazné fotografie budú prezentované v rámci záverečnej konferencie, ktorá sa uskutoční 11. júna 2015. Sponzorom súťaže je spoločnosť CEWE a.s., prevádzkujúca sieť predajní Fotolab.

Súťaž je súčasťou projektu BUK- Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky (viac informácií: www.projektbuk.sk). Cieľom súťaže je vytvoriť zaujímavú foto mozaiku príbehov cudzincov.

Fenomén migrácie a následnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku sa stáva naliehavejšou témou. Je úzko spätý s narastajúcou migráciou obyvateľstva, ako aj spoločenskou a politickou situáciou vo svete. Počet cudzincov (a teda  aj štátnych príslušníkov tretích krajín) a ich podiel na celkovej populácii na Slovensku narastá.

Združenie miest a obcí Slovenska si uvedomuje rezervy miestnej územnej samosprávy v riešení integračnej politiky štátnych príslušníkov tretích krajín. Projekt formou testovania pilotných opatrení vo vybraných siedmich mestách (Banská Bystrica, Dolný Kubín, Michalovce, Prievidza, Senec, Snina a Svidník), ako aj spektrom ďalších podporných aktivít pre mestá a obce, ponúka pomoc miestnym orgánom a členskej základni ZMOS pri riadení integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni miestnej územnej samosprávy.

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky 2007 - 2013. „Solidarita pri riadení migračných tokov“.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri