Finančný príspevok aj pre deti1. 3. 2016 07:49

Mesto Prievidza poskytne dotáciu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Prievidzi. Finančný príspevok predstavuje sumu 2200 eur.

V týchto dňoch bola uzatvorená zmluva medzi mestom Prievidza a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pobočkou v Prievidzi. Nezisková organizácia získa sumu 2200 eur prostredníctvom dotácie z rozpočtu mesta. Mesto vyčlenilo tieto finančné prostriedky  podľa platného VZN č. 131/2012 o poskytnutí dotácií. Dotácia bola odsúhlasená na základe odporúčania komisie školstva a kultúry. Nezisková organizácia môže finančné prostriedky okrem iného použiť na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením stravy pre deti, účinkujúcich a účastníkov „Najmilšieho koncertu roka“, ktorý organizuje v apríli 2016.

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny. Organizácia má svoje pobočky vo viacerých mestách na Slovensku vrátene Prievidze na  Ul. T. Vansovej 43.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri