Februárové rokovanie MsZ8. 2. 2018 07:44

Dňa 5. februára rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Na programe rokovania boli nasledovné body:

- Technické návrhy energetických IS – trasovania na pozemkoch mesta    
- Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu za rok 2017    
- Informácia o pripravovanom projekte    
- Žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania    
- Zoznam majetkoprávnych veci    
- Bod rôzne    

RTV Prievidza:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri