Európske zisťovanie o zdraví 2014 (EHIS 2014)4. 7. 2014 08:00

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu Slovenskej republiky zapojila do realizácie projektu Európske zisťovanie o zdraví 2014 (EHIS 2014) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Do tohto projektu bolo spomedzi 350 obcí a 7700 domácnosti na Slovensku zapojené aj mesto Prievidza.

Zisťovanie v meste Prievidza
Štatistické zisťovanie sa v Prievidzi začalo 1. júla a bude pokračovať do 31. decembra 2014. V tomto období vybrané domácnosti nášho mesta navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.  Žiadame prto obyvateľov, aby boli voči opytovateľom ústretový a prispeli tak k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a životnej úrovne nielen na Slovensku ale aj v našom meste. Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci zisťovania poskytnuté, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

O projekte
Tento projekt svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach v roku 2009 vo všetkých členských krajinách EÚ vrátane Slovenska. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o zdravotnom stave jej obyvateľov. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaní zdroj údajov o zdravotnom stave, zdravotnej starostlivosti a faktoroch ovplyvňujúcich zdravie v krajinách Európskej únie. To umožňuje nielen analyzovanie zdravotného stavu populácie na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie. Pre rok 2014 bolo na Slovensku vybraných viac ako 350 obcí a medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zapojených takmer 7700 domácnosti. Štatistické zisťovanie prebieha na základe nariadenia Európskej komisie č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS). Podrobnejšie informácie o projekte sa môžete dozvedieť prostredníctvom ŠÚ SR na tel. č. 041/51 13 210 alebo na webovej stránke www.statistics.sk.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri