Ekotrieda – Zelená triedaLorem ipsum dolor sit amet 5. 6. 2014 07:00

Materská škola na ulici M. Gorkého v Prievidzi sa profilovala ako škola s environmentálnym zameraním. V školskom roku 2012/2013 sa zaregistrovala do medzinárodného programu Zelená škola, ktorého základnou myšlienkou je chuť niečo meniť, rozvíjať prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizovať inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. V súlade s týmito myšlienkami a aktivitami projektu mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko s.r.o. vypracovala riaditeľka materskej Katarína Soláriková školy projekt Objavujeme tajomstvá prírody s firmou Nestlé s.r.o. 

Zámerom projektu bolo vybudovať centrum environmentálnych aktivít na školskom dvore – ekotriedu s priľahlými skalkami určenými pre výsadbu a pestovanie kvetov, liečivých rastlín a rôznych bylín,   podnetné a motivačné prostredie, ktoré bude bezprostredne späté s prírodou a so životným prostredím detí.
Dňa 29.5.2014 sa zišli v amfiteátri materskej školy deti, rodičia, zamestnanci materskej školy a hostia, ktorí prišli spoločne osláviť dokončené dielo. Deti sa predstavili veselým a pútavým programom, v ktorom vyjadrili svoju usilovnosť a radosť z práce na dokončení Zelenej triedy. Prestrihnutím pásky oficiálne Zelenú triedu otvorila členka rady školy pani Jana Kochanová a Ing. Ivan Žiak, riaditeľ firmy Unistav Prievidza, jeden zo sponzorov projektu.
Pani riaditeľka sa vo svojom príhovore menovite poďakovala všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí podali pomocnú ruku pri realizácii projektu. Vyzdvihla pracovné nasadenie a tvorivého ducha koordinátorky Zelenej školy Lenky Šoltésovej a súčasne sa poďakovala všetkým zamestnancom materskej školy za tvorivosť, kreativitu a vynaložené úsilie pri budovaní Zelenej triedy a jej prezentácii.
Na záver vyjadrila prianie, aby Zelená trieda bola miestom poznávania, experimentovania a skúmania, miestom, kde v priamom kontakte s prírodou ju budú môcť deti hlbšie a intenzívnejšie precítiť a prostredníctvom svojich zmyslov nájdu cesty k jej lepšiemu porozumeniu.
Slávnosť zavŕšilo vypustenie balónov s posolstvom a prianím krajšieho a zelenšieho sveta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri