Ekorok s Nestlé Slovensko „Oslava lesa“24. 4. 2019 13:41

Centrum voľného času, mesto Prievidza a Nestlé Slovensko s.r.o. Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu Ekorok s Nestlé Slovensko „Oslava lesa“ na Deň Zeme v piatok 26. 04. 2019 Námestie slobody v Prievidzi

Program:
9.30 h - slávnostné otvorenie
          -  „Promenáda lesa“ sprievod žiakov
          -   prezentačné stánky- organizácie zamerané na ochranu prírody
10.00 h -  program škôl a hostí na javisku
            -  Ekofilm „Nesmrteľný les“ a beseda s E. Balážom zasadačka MsÚ (Slovenská poisťovňa)
            - „Odkaz Zemi“- vytvoria ho účastníci (maľovanie na plátno) 
11.30 h - vyhodnotenie Ekoroku s Nestlé Slovensko 2019
12.00 h - ukončenie

Za účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti budú pri príležitosti osláv Dňa Zeme žiaci siedmich prievidzských základných škôl prezentovať svoje ekologické aktivity a projekty, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2018/2019 v rámci projektu Ekorok s Nestlé Slovensko „Oslava lesa“. Tento projekt už 16. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ) v Prievidzi a na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia, zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít, a tým zvýšiť ich vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody.

V tomto školskom roku sa žiaci venovali téme "Oslava lesa". Každá škola si vybrala zameranie, obsah a formy aktivít podľa toho, čo považovala za najdôležitejšie pri ochrane prírody. Okrem zberu papiera, batérii, triedenia odpadu, šetrenia vody, deti čistili prírodu, sadili stromčeky, zisťovali ako žijú ohrozené druhy zvierat a realizovali veľa iných aktivít, o ktorých pravidelne informovali na svojich internetových stránkach a CVČ. Novinkou tohto ročníka je sprievod žiakov „Promenáda lesa“, prezentácia organizácií zameraných na ochranu prírody na Námestí slobody ( Štátne lesy - Lesná pedagogika, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ZOO Bojnice, SZOPK Prievidza - Včely v meste a Vtáky v meste, Zelený bicykel, atď.) a beseda s Erikom Balážom spojená s premietaním jeho filmu „Nesmrteľný les“.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri