Ekorok s Nestlé opäť na námestíLorem ipsum dolor sit amet 20. 4. 2016 07:52

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a Nestlé Slovensko s.r.o. Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu EKOROK S NESTLÉ „DEŇ ZEME“ uskutoční sa na Námestí slobody v Prievidzi v piatok  22.4. 2016 o 10.00 hod.

a účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti mesta, budú žiaci siedmich základných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, prezentovať na Námestí slobody svoje environmentálne aktivity a ekologické diela z odpadových materiálov. Oslavy „Dňa Zeme“ sa uskutočnia v rámci vyvrcholenia celoročného projektu „Ekorok s NESTLÉ“, ktorého 13. ročník realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.  Tohtoročný ročník má názov „Vitalita školských záhrad“.
Program je voľným pokračovaním dlhodobých aktivít projektu mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko s.r.o., zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:
-    školy si pripravia prezentácie svojich ekoaktivít a ekologických diel z odpadových materiálov (z odpadu – papiera, PET fliaš, kovových obalov), ktoré uskutočnili a vyrobili počas šk. roka 2015/2016 v stánkoch a na pódiu, kde ich priblížia mladí moderátori
-    sprievodný kultúrny program- spevácke, tanečné a dramatické vystúpenia detí
Program:
10.00 – slávnostné otvorenie, príhovor hostí
10.15 – prezentácia škôl v stánkoch
        – sprievodný kultúrny program
         – prezentácia škôl na pódiu
         – sprievodné aktivity pre divákov, verejnosť, deti: tvorivé dielne, pohybové aktivity, a iné.
11.45  záverečné vyhodnotenie, ocenenie
12.00  záver

Vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl, materských škôl, hostia a široká verejnosť.

Projektová časť „Vitalita školských záhrad“ je názov projektu, ktorú Mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. pripravili na šk. r. 2015/2016. Na realizácii aktivít projektu sa podieľali žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. V súčinnosti s učiteľmi - koordinátormi projektu realizovali činnosti, ktoré posilňujú vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov v oblasti ochrany prírody. Projekt je zložený z troch častí:

1.„Zelený nápad“ – plán revitalizácie a obnovy časti okolia základnej školy realizovali dve vybrané ZŠ, ZŠ Mariánska s projektom „Príroda – magistra vitae“ a ZŠ Malonecpalská „Živá príroda– naša učebnica“. Ich projekty vybrala komisia. Na realizáciu svojich zámerov každá škola získala finančnú podporu 1 400 eur.

2.„Ekoinfo“ - každá základná škola, ktorá sa zúčastnila projektu, zverejňovala na svojej webovej stránke aktivity zamerané na environmentálnu výchovu. Patrili k nim - čistenie okolia školy; návrhy na najkrajšie záhrady, oddychové miesta, náučné chodníky; vysádzanie alebo ošetrovanie kvetín, krov a stromov v okolí školy, využitie odpadových materiálov, vedomostné súťaže, environmentálna výchova, spoznávanie prírody, zberové aktivity aj s vyhodnotením najlepších zberačov a iné. Zverejňovanie aktivít na webových stránkach základných škôl bolo aktualizované pravidelne, vždy na konci mesiaca od spustenia projektu a kontrolované koordinátorom z CVČ Spektrum Prievidza. Spolu na tento účel dostalo sedem základných škôl 3 654 eur.

3.Deň Zeme - ukončenie a vyhodnotenie projektu- záverečná prezentácia uskutočnených aktivít. Termín: 22.04.2016 o 10:00 hod. (náhradný termín v prípade nepriaznivého počasia 29.04.2016) Miesto konania: Námestie slobody, Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri