Ekorok s NESTLÉ – 12. ročník s názvom „E(A)KO prežiť?“13. 11. 2014 12:45

V piatok 7. novembra podpisom zmluvy o spolupráci pokračuje  už dvanásťročné partnerstvo medzi mestom Prievidza a spoločnosťou NESTLÉ Slovensko s.r.o. v projekte pre základné školy EKOROK s NESTLÉ .

Tento rok z projektu EKOROK s Nestlé  dostanú finančnú  podporu dve základné školy - Ul. S. Chalupku 313/14, Ulica P. Dobšinského 746/5, a  Materská škola Ul. A. Mišuta 731/2, všetky tri v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

V prvej časti projektu budú základné školy realizovať svoje zámery, ktoré pozostávajú z revitalizácie a obnovy časti ich okolia. V druhej časti  projektu učitelia a žiaci  v spolupráci s koordinátorom projektu na škole prispejú k čistejšiemu  a krajšiemu okoliu svojej školy, pripravia rozmanité návrhy na zlepšenie svojho životného prostredia, budú zbierať starý papier a iné aktivity, podporujúce environmentálne myslenie a správanie. Všetky svoje aktivity budú zaznamenávať na webovom sídle školy.

Úspešným ukončením projektu v minulom školskom roku bolo zrevitalizované okolie ZŠ na Ul .P.J. Šafárika vytvorením environmentálneho kútika, v ZŠ na Ul. energetikov bola uskutočnená  renovácia tribúny školského ihriska  a v areáli MŠ na Ul. M. Mišíka nainštalovaná vonkajšia herná zostava.

Ukončenie a zhodnotenie projektu v školskom roku 2014/2015  je naplánované na termín 17.apríla 2015 na Námestí slobody v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri