Ekorok 201310. 4. 2013 15:50

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO  pozývajú   verejnosť na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“, ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok  19. apríla 2013 o 10.00 h pri príležitosti Dňa Zeme.

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO, s.r.o., sa žiaci siedmych základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú prezentovať svojimi ekologickými dielami. Projekt už desiaty rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti NESTLÉ. Program „Pamäť prírody – kľúč k ekoživotu“ je voľným pokračovaním minuloročných aktivít projektu mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na  prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí. Záverečné vyhodnotenie celého projektu sa uskutoční na Námestí slobody za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00 do 12.00 h :
-    školy si pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov;
-    prezentovať budú všetko, čo v rámci projektu uskutočnili;
-    hodnotiť sa bude: informačný obsah prezentovaného materiálu a estetická úroveň celkovej prezentácie.

10.00  Mažoretky  - CVČ
-    slávnostné otvorenie – príchod hostí
-     príhovory hostí
10.15 – 11.00  1. programový blok
                           vyhodnotenie najlepších 3 „zberačov papiera“
11.00 – 11.30  2. programový blok
11.30               príchod hostí – vyhlásenie výsledkov EKOROKU 2013
12.00  záver

V programe vystúpia víťazi školských kôl jednotlivých súťaží a záverečnej prezentácie a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí,pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť. Cieľom realizovaného projektu, ktorý trval od  1. novembra 2012  do 19. apríla 2013, je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť  realizovať svoje aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta. Program  projektu „Pamäť prírody – kľúč k ekoživotu“ je určený pre deti základných škôl na území mesta Prievidza. V rámci projektu sa realizovali tieto aktivity:  k úprave a udržiavaniu školského areálu motivuje deti výzva „Smeti preč!“. Informovanosť verejnosti o projekte zabezpečujú samotné deti prostredníctvom Eko – spravodaja. Samostatnou kategóriou aktivít sú tvorivé činnosti, ktoré spadajú pod Ekokaraoke, kde žiaci spievajú svoje ekotexty na známe domáce i zahraničné melódie. Súčasťou projektu sú aj zberové aktivity a projekt „Zelená škola“. Novinkou jubilejného 10. ročníka EKOROKU je EKOLOGICKÁ KONFERENCIA MESTA PRIEVIDZA, kde žiaci 4. apríla 2013 prezentovali ekologickú situáciu v okolí svojej školy.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri