Dotácie z mestského rozpočtu so zmenami12. 6. 2017 08:51

Poslanci schválili doplnok č. 2 k VZN č.131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza.

Mestské zastupiteľstvo v Programovom rozpočte mesta  Prievidza  na  rok  2017 schválilo finančné prostriedky  na  participatívny  rozpočet. Na  realizáciu  niektorých  aktivít,  ktoré navrhla priamo verejnosť je najefektívnejšie  poskytnúť  dotáciu  z rozpočtu  mesta.  Práve doplnením VZN o dotáciách sa zjednodušuje administratívny postup pri ich poskytovaní. Dôvodom je najmä to, že nie je potrebné duplikovať získanie informácií o zámere zo žiadosti o dotáciu, pretože zámery boli tvorené na stretnutiach participatívnych komunít a sú detailne popísané vo finálnych verziách predložených projektových dokumentácií. Podľa schválených zmien VZN, prijímateľ dotácie  na projekty ktoré sa budú realizovať v rámci participatívneho rozpočtu nebude musieť predkladať žiadosť o dotáciu. Tieto dotácie bude schvaľoval primátor  mesta  na  základe  výsledkov  verejného  hlasovania a verejného zvažovania.

V zmenách VZN sú upravené aj niektoré  ďalšie ustanovenia podľa skúseností pri jeho aplikácii. Posúdenie oprávnenosti žiadosti o dotáciu sa pri spracovaní agendy doposiaľ duplikovalo. Okrem Prílohy č. 3 k VZN sa vypĺňal aj formulár správy z administratívnej finančnej kontroly. Po schválených zmenách sa bude táto administratíva realizovať len raz bez ďalšej duplicity.

Duplicita administratívnych a kontrolných úkonov sa odstraňuje aj zmenou formulára Prílohy č. 6 k VZN. Častým problémom v procese posudzovania  žiadostí o dotácie bolo aj to, že dotácia nemohla byť poskytnutá, ak žiadateľ riadne nevyúčtoval predchádzajúcu poskytnutú dotáciu. Ak mesto napríklad poskytlo dotáciu športovému klubu na celoročnú činnosť, bola obmedzená možnosť podporiť počas roka  jeho  mimoriadnu  a neočakávanú  aktivitu,  ako napríklad  účasť  na  turnaji. Schválené zmeny zjednodušili tento systém a poskytnutie následnej dotácie bude podmienené len riadnym vyúčtovaním dotácie poskytnutej  v predchádzajúcom roku.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri