O dotácie z rozpočtu mesta treba požiadať do konca septembraLorem ipsum dolor sit amet 26. 9. 2014 14:19

O dotácie na aktivity plánované v prvom polroku 2015 je potrebné požiadať do konca septembra.

Prideľovanie dotácií z rozpočtu mesta upravuje všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2012. Na základe jeho ustanovení je potrebné o dotáciu na aktivity plánované v prvom polroku nasledujúceho kalendárneho roku požiadať do 30. septembra 2014.

Dotácie sa podľa VZN 131/2012 poskytujú právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo, poskytujú služby obyvateľom mesta.

TIP: Samostatná webová sekcia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza

Dotácie sa poskytujú len na základe písomnej žiadosti na určenom formulári (Príloha č. 1 k VZN č. 131/2012). Žiadosť sa spolu s prílohami zasiela poštou na adresu mesta alebo sa podáva do podateľne Mestského úradu v Prievidzi, kde je opatrená odtlačkom podacej pečiatky s dátumom podania. Žiadateľ je zároveň povinný poslať vyplnenú Prílohu č. 1 (Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta) elektronicky, vo formáte RTF alebo PDF, na adresu dotacie@prievidza.sk najneskôr sedem dní pred zasadnutím príslušnej komisie MsZ, do pôsobnosti ktorej žiadosť patrí a bude ju prerokovávať.

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať doklady, ktoré sú presne uvedené v § 5 všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií (napr. výpis s registra prideľujúceho IČO, doklad o vzniku alebo registrácii a pod.). Predkladané doklady, uvedené v § 5, bode 1. písm. b) a c) VZN 131/2012, musia byť originály alebo overené kópie. Mesto uzná aj kópie týchto dokladov, ak žiadateľ v deň predloženia žiadosti do podateľne MsÚ predloží kópie dokladov zamestnancovi mesta v príslušnom útvare, ktorý plní funkciu zapisovateľa príslušnej komisie MsZ, a ktorý overí svojim podpisom a dátumom zhodnosť kópií s originálom. Žiadateľ predkladá doklady vždy ku každej novej žiadosti o poskytnutie dotácie.

Ak je žiadateľ zároveň registrovaným prijímateľom na prijatie podielu zaplatenej dane (tzv. 2 percentá), a od dátumu jeho registrácie nenastali žiadne zmeny formálneho charakteru (napr. zmena sídla, štatutárneho orgánu a pod.), môže namiesto dokladov uvedených v § 5, bode 1. písm. a), b) a c) predložiť notársku zápisnicu osvedčujúcu splnenie podmienok pre zápis do registra prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmu v príslušnom kalendárnom roku.

Komisie mestského zastupiteľstva zverejňujú na internetovej stránke mesta ciele poskytovania dotácií. V súčasnosti sú zverejnené tieto ciele poskytovania dotácií:

Komisia mládeže a voľnočasových aktivít pri mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
1. Aktivity pre deti a mládež v rámci neformálneho vzdelávania, podujatia zamerané na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže.
2. Aktivity v oblasti informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež.
3. Aktivity v oblasti participácie detí a mládeže na živote mesta Prievidza, aktivity priamej participácie medzi deťmi a mládežou a orgánmi mesta Prievidza, spolupráca s organizáciami partnerských miest alebo medzinárodná spolupráca.

Komisia športu pri mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
1. Podpora mládežníckeho športu v meste Prievidza.
2. Podpora obnovy, revitalizácie a budovania športových a detských ihrísk na území mesta Prievidza.
3. Podpora športových aktivít medzinárodného rozmeru s dopadom na šírenie dobrého mena mesta Prievidza.

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi
1. Podpora reprezentácie mesta Prievidza.
2. Uchovávanie a propagácia kultúrneho  dedičstva.
3. Skvalitňovanie materiálnej základne kultúry.
4. Podujatia celomestského a regionálneho významu.
5. Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.
6. Mimoškolské aktivity.
7. Zavádzanie IKT technológií v oblasti školstva i kultúry.

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri mestskom zastupiteľstve v Prievidzi
1. Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu, výchovno-terapeutické aktivity ťažko zdravotne postihnutých detí a mládeže.
2. Podpora spoločensko-kultúrnych aktivít a podujatí so zameraním na cieľové skupiny: seniori mesta, rodiny s deťmi a ťažko zdravotne postihnutí obyvatelia mesta.
3. Podpora poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb pre ľudí bez domova a iné sociálne ohrozené skupiny.

Foto: sxc.hu by v_hujer


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri