Dotácia opäť pomôže charite5. 2. 2020 15:53

Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta bola podporená dotáciou z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky sú určené na podporu poskytovania sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre.

Dotácia z mestského rozpočtu vo výške 9 000 eur je poskytnutá na základe odporučenia komisie starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi a bola schválená v rozpočte mesta na rok 2020. Finančné prostriedky budú využité na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste, konkrétne na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie a nákup základných potravín.

Charita – dom sv. Vincenta poskytuje sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre počas dňa osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri