Doručovanie rozhodnutí o vyrubení dane 202012. 5. 2020 10:15

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady  na rok 2020 začne mesto postupne doručovať od 15. mája  s predpokladom do konca júna.

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu (ochorenie COVID 19) nebolo možné zabezpečiť  dostatočný počet doručovateľov, ktorí by rozhodnutia doručili všetkým obyvateľom mesta priamo do domácnosti, preto budú rozhodnutia doručované aj prostredníctvom pošty. Rozhodnutia sa začnú doručovať od 15. mája 2020. Tým, že doručovanie sa bude vykonávať v dlhšom časovom intervale, došlo  k zmene  termínu splátok daní a poplatku  tak, že prvá splátka je v termíne do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia (45 dní odo dňa doručenia rozhodnutia).

Platenie daní
Žiadame obyvateľov, aby prednostne využívali platenie daní a poplatku elektronickou formou. Rovnako žiadame, aby starším obyvateľom pomohli zaplatiť dane elektronickou formou mladší rodinní príslušníci. Platby v hotovosti bude pokladňa mestského úradu prijímať od obyvateľov nad 65 rokov v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 11,00 hod. V pokladni mestského úradu je možná platba platobnou kartou. Ďakujeme obyvateľom, že budú uprednostňovať platbu kartou.    

Dbajte na zvýšenú opatrnosť
Zamestnanci mesta budú pri doručovaní rozhodnutí vybavení ochrannými hygienickými pomôckami. Z dôvodu vzájomnej ochrany je potrebné, aby obyvatelia pri preberaní rozhodnutí dbali na hygienické opatrenia (rúško)  a prevzatie rozhodnutí podpisovali vlastným perom.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri