Doručovanie rozhodnutí o daniach11. 4. 2013 11:13

Mesto Prievidza bude doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013  priamo do domácnosti prostredníctvom zamestnancov mestského úradu  v prvej polovici mesiaca apríla  2013.

Príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú dôležitým finančným zdrojom mesta a používajú sa na plnenie základných úloh mesta. Mesto však eviduje vysoký počet obyvateľov, ktorí si neplnia daňové povinnosti, čím medziročne dochádza k nárastu daňových nedoplatkov. Najvyšší počet dlžníkov je evidovaný u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vzhľadom k tomu, že k dobrovoľnému plnenie nedochádza ani na základe zasielaných výziev, mesto u takýchto daňových dlžníkov vykonáva zabezpečenie týchto príjmov do rozpočtu mesta exekučným konaním. Daňoví dlžníci  z uvedeného dôvodu znášajú navyše aj náklady exekučného konania.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri