Doručovanie rozhodnutí o daniach16. 4. 2014 13:44

Mesto Prievidza bude doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 priamo do domácnosti prostredníctvom zamestnancov mestského úradu od 11. apríla 2014.

Príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú dôležitým finančným zdrojom mesta a používajú sa na plnenie základných úloh mesta.

Poplatok za komunálny odpad
Mesto v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odpustí poplatok vyrubený na rok 2014 za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov určených vo Všeobecne záväznom nariadení č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že sa viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava v meste.

Mesto môže ďalej vyrubený poplatok na rok 2014 znížiť alebo odpustiť z titulu tvrdosti citovaného zákona, ale len na základe písomnej žiadosti poplatníka, v týchto prípadoch:
- veku poplatníka (ak poplatník dosiahol k 1.1.2014 vek nad 70 rokov);
- trvalého pobytu v mestskej časti Veľká Lehôtka (skládka odpadu);
- z titulu ťažkého zdravotného postihnutia poplatníka (s prihliadnutím na príjmy poplatníka) - občanom v hmotnej núdzi.


Vzhľadom k tomu, že zákon č. 582/2004 Z. z. neumožňuje mestu takéto zníženie alebo odpustenie poplatku upraviť všeobecne vo svojom nariadení, musia si poplatníci na zníženie alebo odpustenie poplatku podať písomnú žiadosť po doručení rozhodnutia o vyrubení poplatku, najneskôr však do 31. augusta 2014. Mesto následne poplatok z titulu tvrdosti zákona zníži alebo odpustí individuálnym rozhodnutím.

Obyvatelia môžu požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatkov až po doručení rozhodnutia o vyrubení dane. Nie skôr.

RTV Prievidza:


Daňoví dlžníci
Mesto eviduje vysoký počet daňovníkov, ktorí si neplnia daňové povinnosti, čím medziročne dochádza k nárastu daňových nedoplatkov. Najvyšší počet dlžníkov je evidovaný u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vzhľadom k tomu, že k dobrovoľnému plnenie nedochádza ani na základe zasielaných výziev, mesto u takýchto daňových dlžníkov vykonáva zabezpečenie týchto príjmov do rozpočtu mesta exekučným konaním. Daňoví dlžníci z uvedeného dôvodu znášajú navyše aj náklady exekučného konania.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri