Doručovanie rozhodnutí o daniachLorem ipsum dolor sit amet 16. 4. 2013 13:38

Mesto Prievidza bude doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013  priamo do domácnosti prostredníctvom zamestnancov mestského úradu  v prvej polovici mesiaca apríla  2013.

Príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú dôležitým finančným zdrojom mesta a používajú sa na plnenie základných úloh mesta.

Parlament zmenil zákon o poplatkoch za komunálny odpad
Štát prostredníctvom novely zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinnou od 1.12.2012 vo veľkej miere zúžil právomoc mesta určiť vo svojom VZN rozsah zníženia alebo odpustenia poplatku za komunálny odpad.
Na základe tejto zmeny,  ktorú prijala NR SR,  sa obciam ukladá povinnosť znížiť poplatok na najnižšiu sadzbu (0,0066 €/ ročný poplatok 2,40 €)  alebo odpustiť poplatok len z titulu neprítomnosti poplatníka na území mesta a to v prípade, ak sa poplatník nezdržiaval alebo nezdržiava v meste viac ako 90 dní. 

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou a VZN platným pre rok 2012 už mesto nemôže v predkladanom VZN na r. 2013  upraviť  zníženie poplatku z nasledovných titulov:
 - veku poplatníka (nad 70 rokov),
 - trvalého pobytu v časti Veľká Lehôtka. Obyvatelia tejto prímestskej časti mali znížený poplatok za komunálny odpad o 50 %. Zníženie poplatku za KO bol špecifickým znakom v prímestskej časti Veľká Lehôtka, pretože sa v katastri tejto prímestskej časti nachádza skládka komunálneho odpadu.
- a z titulu ťažkého zdravotného postihnutia poplatníka.
Mesto môže z titulu tvrdosti zákona poplatok znížiť alebo odpustiť individuálnym rozhodnutím len na základe žiadosti poplatníka bez úpravy vo VZN.
Z uvedeného vyplýva, že ten, kto sa nezdržuje v obci, doloží doklady (ktoré sú vymenované vo VZN č. 134/2012) a za ten počet dní sa mu poplatok nevyrubí – odpustí. Ostatní obyvatelia mesta si budú musieť dať individuálne žiadosti o odpustenie poplatku z titulu tvrdosti zákona.

Daňoví dlžníci
Mesto eviduje vysoký počet obyvateľov,  ktorí si neplnia daňové povinnosti, čím medziročne dochádza k nárastu daňových nedoplatkov. Najvyšší počet dlžníkov je evidovaný u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vzhľadom k tomu, že k dobrovoľnému plnenie nedochádza ani na základe zasielaných výziev, mesto u takýchto daňových dlžníkov vykonáva zabezpečenie týchto príjmov do rozpočtu mesta exekučným konaním. Daňoví dlžníci  z uvedeného dôvodu znášajú navyše aj náklady exekučného konania.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri