Doručovanie rozhodnutí miestnych daní a poplatku za komunálne odpady17. 5. 2021 09:56

Mesto Prievidza ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom mesta, že od 15. mája začalo doručovať  rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálne odpady  prostredníctvom zamestnancov mesta priamo do domácnosti ( s predpokladom do konca júna).

Prvá splátka daní a poplatku sú splatné do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutí, čo je najneskôr 45 dní odo dňa doručenia rozhodnutí (lehota na odvolanie je 30 dní odo dňa doručenia). Aj keď sa situácia v súvislosti s ochorením na COVID-19 zlepšuje, mesto obyvateľom odporúča, aby obmedzili osobný kontakt pri hotovostnej platbe v pokladni mestského úradu a prioritne uskutočňovali platby bezhotovostne.

Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie sú rozhodnutia zasielané elektronicky cez ústredný portál verejnej správy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri