Doručovanie kandidátnych listín pre komunálne voľby bolo ukončenéLorem ipsum dolor sit amet 22. 9. 2014 14:11

Do nedele 21. septembra 2014 mohli politické strany a nezávislí kandidáti doručiť kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 15. novembra 2014.

Zapisovateľke mestskej volebnej komisie v Prievidzi bolo do nedele 21. septembra 2014 doručených spolu 8 kandidátnych listín na voľbu primátora mesta Prievidza a 123 kandidátnych listín na voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

Z doručených 8 kandidátnych listín na voľbu primátora mesta Prievidza boli 3 doručené politickými stranami, 5 kandidátnych listín doručili nezávislí kandidáti. Spolu 15 politických strán doručilo kandidátne listiny na 94 poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, zvyšných 29 kandidátnych listín na poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi doručili nezávislí kandidáti.

Mestská volebná komisia v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí predložené kandidátne listiny preskúma a najneskôr 45 dní pred dňom volieb zaregistruje kandidátov a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Následne uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní pred dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. Zasadnutie mestskej volebnej komisie v Prievidzi je zvolané na štvrtok 25. septembra 2014 o 16:00.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri