Domáce zabíjačky treba nahlasovať7. 4. 2014 07:32

Na základe usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky o domácich zabíjačkách hovädzieho dobytka a ošípaných na rok 2014 informuje Regionálna veterinárna a potravinová správa o tejto problematike obyvateľov, že podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.

Zároveň musia byť dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania a hygienické požiadavky na zdravotnú bezpečnosť získavaných produktov vzhľadom na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE), ak ide o hovädzí dobytok a na trichinely, ak ide o ošípané.

Zabíjanie jahniat, kozliat, oviec a kôz za účelom využitia mäsa a produktov z nich pre účely súkromnej domácej spotreby v domácnosti chovateľa a jemu blízkych osôb nie je legislatívne ustanovené – nemusí sa nahlasovať.

Domáca zabíjačka určená na súkromnú domácu spotrebu sa vykonáva v priestoroch chovateľa. Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotr
ebu chovateľa v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. V žiadnom prípade sa takto získané produkty nesmú uvádzať na trh - predávať iným osobám.

Hovädzí dobytok zabitý na ľudskú spotrebu

Testovanie - odber vzoriek na BSE u hovädzieho dobytka (ďalej HD) zdravého sa nevykonáva.
Odber vzoriek na BSE sa musí vykonať u všetkých kusov starších ako 24 mesiacov:
- chorých, naliehavo (núdzovo)zabitých;
- vyšetrených pred zabitím s príznakmi poukazujúcimi na úraz alebo vážne psychologické alebo funkčné problémy alebo s príznakmi BSE ochorenia. Odber vzoriek u HD vykonajú súkromní veterinárni lekári.

Ošípané zabité na ľudskú spotrebu

Testovanie - odber vzoriek na trichinelózu u ošípaných na ľudskú spotrebu sa musí vykonať v okresoch Prievidza a Partizánske na základe vyhodnotenia rizika výskytu ich pôvodcu u vnímavých voľne žijúcich zvierat určených alebo neurčených pre ľudskú spotrebu (diviačia zver, medveď, jazvec, líška). Odber vzoriek u ošípaných vykonajú súkromní veterinárni lekári alebo štátni veterinárni lekári – inšpektori z RVPS Prievidza.

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky hovädzieho dobytka sa uvádzajú tieto údaje:
- meno a adresa chovateľa
- okres
- identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ
- registračné číslo chovu z CEHZ
- vek zvieraťa: dátum narodenia a vek v mesiacoch
- plánovaný dátum domácej zabíjačky
- telefónne číslo chovateľa.

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky ošípaných sa uvádzajú tieto údaje:

- meno a adresu chovateľa
- okres
- plánovaný dátum domácej zabíjačky
- telefónne číslo chovateľa.

U p o z o r n e n i e:

- Odber vzoriek na BSE u HD starší ako 24 mesiacov, ktorý nebol zabitý na ľudskú spotrebu (uhynuté, usmrtené osobou alebo predátorom), sa musí vykonať.
 Odber sa nevykonáva u zvierat usmrtených v rámci epidémie (slintačka a krívačka, antrax) a pri hromadných úhynoch v dôsledku intoxikácie, prírodných katastrof (blesk, požiar, povodeň).

- Zabíjanie, usmrcovanie zvierat na verejnom priestranstve (prezentované ako domáca zabíjačka) je v rozpore s etickými a legislatívnymi požiadavkami. Preto pri prezentácii tejto národnej tradície sa odporúča použiť výlučne jatočné telá, ktoré sú technologicky opracované a posúdené príslušným inšpektorom (úradným veterinárnym lekárom) orgánu veterinárnej a potravinovej správy ako zdravotne bezpečné z prevádzkarní schválených pre zabíjanie domácich kopytníkov.
Problematika ďalšej prípravy a predaja zabíjačkových špecialít na verejnom priestranstve je v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach.
                                     
MVDr. Milan Šima
riaditeľ RVPS Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri