Dohoda mesta so štátom urýchli príchod investoraLorem ipsum dolor sit amet 12. 8. 2015 15:13

Vedeniu mesta sa podarilo dohodnúť refinancovanie úverov. Návratná finančná výpomoc od štátu vo výške 3,8 milióna eur pomôže vyhovieť požiadavke investora nadobudnúť pozemky v priemyselnom parku bez záložných práv. Požičané financie bude mesto aj ním zriadená obchodná spoločnosť splácať do roku 2027.

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 8. júla 2015 prijala uznesenie, ktorého zámerom je vytvorenie podmienok pre vybudovanie nového strategického výrobného závodu na výrobu automobilových komponentov v priemyselnom parku Prievidza. Prijatím uznesenia vláda súhlasila s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci mestu Prievidza a spoločnosti Prievidza Invest v celkovej sume 3,8 milióna eur.

Keďže podmienkou investora bolo nadobudnúť pozemky v priemyselnom parku bez záložných práv, vedenie mesta Prievidza hľadalo riešenie ako predčasne splatiť úvery a nezvýšiť úverové zaťaženie samosprávy. Po náročných rokovaniach so štátom napokon zástupcovia mesta dohodli riešenie, ktorým je bezúročné refinancovanie úverov od štátu.

„Túto finančnú výpomoc bude možné využiť len na splatenie existujúcich úverov, a to za účelom zániku záložného práva banky vo vzťahu k našim pozemkom v priemyselnom parku,“ vysvetľuje Ľuboš Maxina, zástupca primátorky, ktorý mesto Prievidza zastupoval pri rokovaniach na ministerstve financií a ministerstve hospodárstva. „Prakticky to pre Prievidzu znamená, že už nebudeme dlžníkmi komerčnej banky, ale dlžníkmi štátu, no v žiadnom prípade nezvýšime zadlženosť mesta,“ dodáva.


Katarína Macháčková a Ľuboš Maxina so zástupcami spoločnosti Brose po ohlásení investície v máji 2015.

Finančnú výpomoc budú musieť mesto Prievidza aj spoločnosť Prievidza Invest štátu vrátiť. Výhodou je však to, že výpomoc bude poskytnutá bezúročne, čím sa podarí usporiť takmer pol milióna eur na úrokoch.

„Vďaka splateniu existujúcich úverov budeme môcť predať pozemky v priemyselnom parku bez ťarchy. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi preto na svojom zasadnutí dňa 11. augusta 2015 odsúhlasilo aj zámer predať pozemky v priemyselnom parku vo vlastníctve mesta a spoločnosti Prievidza Invest, o ktoré má investor záujem a plánuje na nich vybudovať strategický výrobný závod,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. Investor, spoločnosť Brose Prievidza, plánuje v priemyselnom parku produkciu komponentov pre automobily. Preinvestuje 50 miliónov eur a vytvorí 600 pracovných miest.

Záujmom investora je poklepať základný kameň prvej výrobnej haly už na jeseň tohto roka. Vedenie mesta robí všetko preto, aby sa to podarilo. „Som veľmi rada, že naše viac ako rok trvajúce rokovania so zástupcami spoločnosti Brose a so štátom dospeli do finále,“ neskrýva nadšenie Macháčková. Primátorka Prievidze priznáva aj slabú stránku, ktorou je dopravné napojenie priemyselného parku. „Sú veci, ktoré z úrovne samosprávy priamo ovplyvniť nedokážeme. Podľa uznesenia vlády by sa malo začať s budovaním časti obchvatu, ktorá napojí priemyselný park na cestu I/50, do konca tohto roka. Dnes ešte nevieme, či sa tento termín stihne. Isté však je, že pri výstavbe investora nám bude obchvat chýbať,“ hovorí.

Súčasťou uznesenia Vlády SR je aj splnomocnenie ministra hospodárstva vysloviť súhlas s prevodom vlastníckeho práva k technickej a dopravnej infraštruktúre súvisiacej s regionálnym rozvojom, ktorá bola vybudovaná z dotácie ministerstva hospodárstva v priemyselnom parku. Tá je vo vlastníctve spoločnosti Prievidza Invest, a zahraničný investor má záujem aj o nadobudnutie časti tejto infraštruktúry. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, ktoré boli použité na vybudovanie technickej a dopravnej infraštruktúry v priemyselnom parku. Zároveň uznesením požiadalo primátorku mesta, aby tento dodatok k zmluve uzatvorila.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri