Dočká sa námestie fontány?Lorem ipsum dolor sit amet 19. 8. 2013 09:19

Prievidzské Námestie slobody možno prejde rekonštrukciou, od ktorej sa očakáva výrazné oživenie centra mesta. Na tento účel mesto vypísalo verejnú architektonickú súťaž. Mesto sa chce opierať o rady Slovenskej komory architektov.

Predmetom súťaže je spracovanie návrhu architektonického riešenia časti pešej zóny so zakomponovaním vodného prvku a súvisiaceho priestoru pešej zóny na Námestí slobody v centrálnej mestskej zóne. Riešené územie je vymedzené na severnej časti námestia a je ohraničené pamätníkom a okrajom  spevnenej plochy realizovanej v zmysle projektu Pešej zóny Námestia slobody.  V riešenom území sa nachádza aj  barokový, kamenný Trojičný stĺp. Námestie slobody v Prievidzi bolo v predchádzajúcich 20 rokoch postupne obnovené. Riešiť by sa mala zostávajúca časť, ktorá ešte nebola obnovená.

Predstava návrhu smeruje k dokompletizovaniu námestia s funkčným riešením s prioritou chodca a priestormi a atraktivitami pre pobyt v centre mesta. V riešenom území je požadované zakomponovanie vodného prvku ako náhrady za nefunkčnú fontánu pri   priestore na zhromažďovanie, v súčasnosti využívanej ako pódium pre kultúrne aktivity.

Ceny, odmeny a náhrady pre účastníkov súťaže
V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny, ktoré budú vyplatené v mene Euro (€). Ceny a odmeny v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z., udelené v súťaži, sú pred zdanením.  Cena a odmena môže byť udelená len súťažiacim, ktorí splnili súťažné podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažných podmienkach a návrh nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota  návrh ocenila alebo odmenila.
V súťaži návrhov budú udelené  ceny pred zdanením:
1. cena sa stanovuje vo výške 1000,00 €
2. cena sa stanovuje vo výške   600,00 €
3. cena sa stanovuje vo výške   400,00 €


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri