Dlžníci zaplatili viac ako 32 tisíc eurLorem ipsum dolor sit amet 3. 7. 2012 13:48

Po zverejnení zoznamov daňových dlžníkov získalo mesto z nedoplatkov viac ako 32 tisíc eur.

Začiatkom roka 2012 mesto Prievidza zverejnilo v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu  k 31.12.2011. Zoznamy mohli byť podľa zákona uverejnené počas prvého polroka 2012, po tomto dátume boli zoznamy dlžníkov stiahnuté.

„Po zverejnení zoznamu daňových dlžníkov boli v období od 7. marca 2012 do ich stiahnutia boli zaplatené nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 32 243 €,“ zhodnotila dopad tohto opatrenia Katarína Macháčková, primátorka Prievidze.

Je potrebné pripomenúť fakt, že niektorí dlžníci splatili svoje podlžnosti voči mestu ešte v čase pred samotným zverejnením zoznamu dlžníkov. Teda v období, keď radnica mesta Prievidza informovala, že zoznamy dlžníkov budú zverejnené. Jedna spoločnosť si v období medializácie zámeru zverejňovať zoznamy dlžníkov uhradila podlžnosť vo výške 70 tisíc eur.

Údaje o úhradách na základe zoznamu daňových dlžníkov

Poplatok za komunálny odpad - právnické osoby  2 017 €
Poplatok za komunálny odpad - fyzické osoby 17 806 €
Daň z nehnuteľnosti - právnické osoby 3 247 €
Daň z nehnuteľnosti - fyzické osoby 9 173 €
SPOLU
32 243 €

Mesto Prievidza zverejnilo zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu  k 31.12.2011, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej osoby 1 600 €, u fyzickej osoby – podnikateľa 160 € a u fyzickej osoby 160 €. Radnica mesta sa rozhodla zverejniť zoznamy dlžníkov potom, čo ku dňu 31.12.2011 boli celkové nedoplatky daňových dlžníkov v sume 1 464 146 eur. Nedoplatky dlžníkov, ktorí i naďalej nesplatili svoje podlžnosti, budú vymáhané v exekučnom konaní.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri