Distribúcia žiadostí o pridelenie nádoby29. 5. 2017 10:08

Samospráva Prievidze v týchto dňoch distribuuje do domácností žiadosť o pridelenie nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov.  Domácnosti v Prievidzi budú vybavené  zbernými nádobami určenými na tento druh odpadu.

Pre zabezpečenie zákonnej povinnosti samospráva Prievidze prostredníctvom poštových doručovateľov distribuuje do  každej domácnosti v individuálnej bytovej výstavbe žiadosť o pridelenie nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.

Žiadateľ v doručenej žiadosti vyznačí súhlas s dodaním 120 litrovej nádoby k uvedenej nehnuteľnosti v texte žiadosti alebo nesúhlas s dodaním nádoby. Na základe vyplnenej žiadosti sa obyvateľ zaväzuje zhodnocovať vznikajúci biologicky rozložiteľný odpad zo záhrady vo vlastnom kompostéri. Súčasťou žiadosti sú aj informácie o zbere biologicky rozložiteľného odpadu.

Distribúcia žiadostí prebieha v termíne od 1. júna 2017 do 30. júna 2017.

Podľa  § 81 ods.7 písm. b) bodu 3 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad. V zmysle § 14 ods.8 písm. a) vyhlášky  č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch na účel triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad podľa § 81 ods.7 písm. b) bodu 3 zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri