Digiškola aj v Prievidzi29. 5. 2014 08:17

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozbieha program digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike Digipedia. Program je realizovaný v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi zo Stratégie Európa 2020, ktorého tézy sú rozpracované v materiáli „Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020“. Koncepcia zahŕňa aj Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” – Digiškola. Prievidzské materské a základné školy dostanú v rámci tohto projektu nové interaktívne tabule.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.  Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí pracovníci, externí odborníci, žiaci a rodičia.

Trvanie projektu je od 22.11.2013 do 30.9.2015
V rámci projektu získa každá zapojená materská, základná alebo stredná škola set digitálnych zariadení. Základná alebo stredná škola získa interaktívnu tabuľu a notebook a materská škola získa rovnaké zariadenia ako základná alebo stredná škola a farebnú laserovú tlačiareň. Navyše základná alebo stredná škola môže doplniť digitálnu učebňu tabletmi.

Ani prievidzské školy nezaostávajú a sú aktívne v zapájaní sa do projektov. Z prievidzských škôl sú do projektu Digiškola zapojené: Materská škola Ul. P. Benického, MŠ Ul. A. Mišuta, MŠ Ul. D. Krmana, MŠ Náb. sv. Cyrila, MŠ Ul. J. Matušku, MŠ Ul. V. Clementisa, Malonecpalská ul., Základná škola Ul. S. Chalupku, ZŠ Ul. Rastislavova, ZŠ Mariánska ul., ZŠ Malonecpalská ul., ZŠ Ul. energetikov, ZŠ Ul. P. J. Šafárika, ZŠ Ulica P. Dobšinského.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri