Detské jasle budú vybudované vďaka nenávratnému finančnému príspevku24. 2. 2020 08:49

Mesto Prievidza získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.01.2020.

V rámci projektu budú realizované úpravy objektu MŠ na Ulici A. Mišúta za účelom prispôsobenia technických požiadaviek pre stavbu užívanú ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Nutnosťou je realizácia prístavby kočikárne. Súčasťou budú aj stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov sauny s ochladzovacím bazénom a ich príslušenstva, ktoré si mesto uhradí z vlastných zdrojov. Stavebné úpravy sa zrealizujú za účelom úspory energií a zabezpečenia bezporuchovej prevádzky vnútorných inštalácií a zároveň bude vďaka zatepleniu obnovená povrchová fasáda.

Dispozičné členenie každej triedy je riešené vstupom do šatne, kde budú umiestnené skrinky a prebaľovacie pulty. Zo šatne je prístupné priechodné sociálne zázemie s umiestnenými WC a umyváreň. Z umyvárne je plynulo riešený priamy prechod do dennej miestnosti s odpočivárňou. Z tohto centrálneho priestoru sa prechádza do ďalších priestorov ako sklad hračiek, prípravňa jedál, izolačka s okienkom na vizuálnu kontrolu umiestneného dieťaťa, terasa. Z priestoru detskej šatne je prístupná miestnosť šatne sestier vrátane samostatného hygienického vybavenia. Príprava jedál je realizovaná v priľahlom hospodárskom pavilóne a prepravovaná do prípravne jedál jednotlivých tried, kde sa jedlo servíruje. Súčasťou projektu je úprava detského ihriska s umiestnením herných prvkov a dotvorenie priestoru novou výsadbou.

Hlavný cieľ projektu je vytvoriť podmienky na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce. Vybudovaním zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov sa tak bude komplexne riešiť starostlivosť o deti v predškolskom veku na území mesta.

Očakávané výsledky:
- pribudne nové zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku na území mesta Prievidza
- kapacita jaslí bude 20 detí
- zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách o 58 140 kWh/rok
- odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov 28,1 t ekviv. CO2

Identifikácia projektu
Názov: Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza
Kód projektu v ITMS2014+: 302021W352
Miesto realizácie: Prievidza, areál MŠ na Ul. A. Mišúta 731 v Prievidzi, parcelné č. C-KN č- 4977, 4973
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Maximálna výška NFP:  469 879,40 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 420 418,41 EUR


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri