Detská letná akadémia 2017Lorem ipsum dolor sit amet 4. 8. 2017 10:12

Tento rok je do letnej akadémiu prihlásených 30 detí, avšak záujem o účasť v nej bol oveľa väčší.

V týždni od 7. do 11. augusta 2017 sa začína prvý ročník Detskej letnej akadémie, ktorý vyvrcholí odovzdávaním certifikátov jej absolventami primátorkou mesta Prievidza s udelením detského akademického titulu „Bakalárik“.

Vzdelávanie v akadémii bude prebiehať v troch stupňoch vzdelávania, ktoré budú mať svoju postupnosť, na základe absolvovanie jednotlivých ročníkov akadémie:
1.rok absolvovania – stupeň „Bakalárik“ (Bc.)
2.rok absolvovania – stupeň „Magisterko“ (Mgr.)
3.rok absolvovania – stupeň „Doktorko“ (Dr.)

„Základnou myšlienkou vzdelávania v tejto akadémii je zážitok, nadšenie, vlastné chcenie, túžba po poznaní, pocit spolupatričnosti, ale aj osobnej dôležitosti v procese učenia sa, objavovanie nových vecí, informácií, procesov, súvislostí či vedomostí vyselektovaných každým jednotlivcom v miere, akou ich dokáže prijímať a využívať, bez rozdielu veku, pohlavia, vierovyznania, či mentálnych a fyzických schopností. Prostriedkom k naplneniu tohto cieľa je zážitkové učenie sa, prostredníctvom ktorého môžeme každému jednotlivcovi ukázať smer a spôsob takéhoto učenia sa, spojeného s hrou, zábavou a osobnými zážitkami.“ povedala o DLA riaditeľka CVČ v Prievidzi.

Tento rok je do letnej akadémiu prihlásených 30 detí, avšak záujem o účasť v nej bol oveľa väčší. Hlavný organizátor – Centrum voľného času v Prievidzi, ju pripravilo spolu s partnermi podporujúcimi myšlienku DLA: mesto Prievidza, Slovenské elektrárne, ZOO Bojnice, OZ Vyšehrad, Hvezdáreň Partizánske, ktorí si pre budúcich bakalárikov pripravili bohatý zábavno – vzdelávací program.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri