Celomestské oslavy Dňa učiteľov 20142. 4. 2014 12:51

V rámci Dňa učiteľov boli ocenení pedagógovia škôl na území mesta Prievidza. Primátorka mesta Prievidza udelila pri tejto príležitosti Pamätnú Plaketu Jána Amosa Komenského pedagógom materský škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Plaketou J.A. Komenského za svoju pedagogickú činnosť boli ocenení aj pedagógovia škôl sídliacich na území mesta Prievidza a ocenenie získali aj vybrané školy.

Ocenení pedagógovia materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Primátorka mesta Prievidza udelila Plaketu J. A. Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech materskej školy:

1. Adriane Arendášovej - Materská škola  Ulica Benického

    Pani Arendášová pracuje v školstve od roku 1991. Príkladne plní úlohy učiteľky v predškolskej triede, do výchovno-vzdelávacieho  procesu aplikuje inovatívne formy práce s využitím moderných digitálnych technológií. S rodičmi spolupracuje na vysokej profesionálnej úrovni a veľa úsilia venuje prezentovaniu  materskej školy na verejnosti.

2. Bc. Anne Derfiňákovej  - Materská škola Ul. Mišúta
    Pani Derfiňáková vo svojej práci využíva moderné metódy, deti motivuje
k objavovaniu a osvojovaniu si nových poznatkov. Prostredníctvom vystúpení s deťmi reprezentuje materskú školu, je koordinátorkou projektu Zelená škola, podieľala sa tiež na overovaní edukačného portálu EDU SENSUS v spolupráci s EDULAB-om v Bratislave. Deti aktívne zapája do výtvarných súťaží, vďaka čomu získala pre školu ceny v celkovej hodnote 2 622 €.

3. Zite Gamanovej - Materská škola Ul. Š. Závodníka
    Pani Gamanová pracuje v školstve viac ako 37 rokov.  Patrí k spoľahlivým, svedomitým a zodpovedným učiteľkám. Svoju kreativitu a herecký talent využíva  hraním divadelných predstavení pre deti. Deti i rodičov vedie k pohybu a aktívnemu tráveniu voľného času prostredníctvom turistického krúžku, deti však učí spoznávať aj tradičné ľudové zvyklosti. Aktivity školy prezentuje publikovaním v regionálnych médiách a v pedagogickom časopise Predškolská výchova.    

4. Mgr. Daniele Hromadovej - Materská škola Ul. D. Krmana
    Pani Hromadová má profesionálny prístup k práci, svoju kreativitu využíva pri tvorbe učebných pomôcok, účelne rozvíja digitálnu gramotnosť detí, vo veľkej miere sa podieľa na skrášľovaní interiéru materskej školy, ale hodnotný je aj jej osobný prínos pri formovaní dobrých medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve a v otvorenej komunikácii s rodičmi.

5.  Soni Králikovej - Materská škola  Nábr. sv. Cyrila
    Pani Králiková ako predsedníčka rady školy intenzívne komunikuje s rodičmi a rieši ich problémy. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňuje svoje umelecké nadanie - pravidelne s deťmi pripravuje divadelné a tanečné vystúpenia, v materskej škole vedie krúžok ľudového tanca. Pod jej vedením dosahujú deti úspechy nielen v celoslovenských, ale aj v medzinárodných výtvarných súťažiach a prehliadkach detskej tvorivosti.


6. Eve Ondrušovej - Materská škola  Ulica Clementisa

    Pani Ondrušová  aplikáciou progresívnych metód a foriem práce v oblasti predškolskej výchovy prispieva k premene tradičnej výchovno-vzdelávacej činnosti na moderný typ predprimárneho vzdelávania. Aktívne pracuje v rade školy a podieľa sa na realizácii projektu Zelenej školy.

7. Ivete Slobodníkovej - Materská škola Malonecpalská ul.
    Pani Slobodníková dosahuje výborné výsledky vo výchove a vzdelávaní detí. Neustále si rozširuje svoje odborné vedomosti a poznatky a odovzdáva ich nielen deťom, ale aj svojim kolegyniam. K jej charakterovým vlastnostiam patrí čestnosť,  obetavosť a skromnosť. Na pracovisku vytvára príjemnú sociálno-emocionálnu klímu.

8. Monike Smatanovej - Materská škola Ul. Matušku

Pani Smatanová sa podieľa na úspešnej prezentácii materskej školy na verejnosti – realizuje projekty Zdravý úsmev a Lego – hra, aktívne spolupracuje s rodičmi. Svedomite a zodpovedne sa venuje aj študentkám – praktikantkám z pedagogických škôl.

9. Zuzane Stančíkovej - Materská škola Športová ul.

    Pani Stančíková učí v materskej škole už 31 rokov. Úzko spolupracuje s vyučujúcimi v 1. ročníku základných škôl vďaka čomu kvalitne pripravuje deti na školské povinnosti. Venuje sa aj rozvoju pohybovej zdatnosti detí – je vedúcou detského ľudového súboru Radosť. Aktívne pracuje aj v rade rodičovského združenia.

10. Márii Vlčekovej - Materská škola Ul. M. Gorkého

    Pani Vlčeková vyniká dlhoročnou obetavou prácou a profesionálnym prístupom vo výchove a vzdelávaní detí, je spoľahlivá a tvorivá. Veľa času a úsilia venuje tvorbe a realizácii  slávnostných kultúrnych programov detí, úspešne vedie  krúžok ľudových hier a tancov Radosť, čím prispieva k šíreniu dobrého mena  materskej školy.

Ocenení pedagógovia základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Primátorka mesta Prievidza udelila Plaketu J.A. Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech základnej školy :


11. Mgr. Jane Andrejkovej – Základná škola Ul. energetikov

    Pani Andrejková učí matematiku a technickú výchovu. Pre svoju ústretovosť, individuálny prístup k žiakom, pohotové a spravodlivé riešenie problémov si získala vysoké uznanie rodičov a obdiv žiakov. Je spoluorganizátorkou celoškolských aktivít v oblasti protidrogovej prevencie detí, vedie žiacky parlament školy a organizuje aj kultúrno-spoločenské aktivity pre zamestnancov školy.

12. Eve Balagovej – Základná umelecká škola L. Stančeka
    Pani Balagová vyučuje hru na klavíri v ZUŠ v Prievidzi od roku 1975, za ten čas vychovala mnohých aktívnych klavírnych umelcov, jej žiaci získavajú popredné ocenenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. K jej žiakom patrí aj v súčasnosti náš najúspešnejší klavírny virtuóz Maroš Klátik. Je vyhľadávaná a oceňovaná korepetítorka, spolupracuje s mnohými  vokálnymi a inštrumentálnymi umelcami či telesami, s ktorými sa zúčastňuje  rôznych festivalov v Európe aj USA.

13. Mgr. Jaroslavovi Fontánimu – Základná škola Ul. S. Chalupku
    Pán Fontáni pracuje v školstve 38 rokov, učí matematiku a techniku. Vo výchovno-vzdelávacom procese dosahuje vynikajúce výsledky, každoročne pripravuje žiakov na matematické súťaže, olympiády  a  celoslovenské testovanie deviatakov z matematiky. Aktívne sa venuje žiakom aj po vyučovaní, je vedúcim turistického krúžku. Po celý život odovzdáva svoje vedomosti žiakom na  vysokej profesionálnej úrovni.   

14. Mgr. Eve Chládkovej – Základná škola Malonecpalská ul.
    Pani Chládková pracuje v školstve 30 rokov, je skúsenou učiteľkou primárneho vzdelávania a vedúcou metodického združenia pre 1. – 4. ročník. Do vyučovania úspešne zavádza alternatívne metódy vyučovania. S nadšením vedie žiakov k láske k hudbe a tancu,  spolu s deťmi pripravuje kultúrne programy na spoločenské podujatia organizované  školou, ale aj ostatnými kultúrnymi inštitúciami mesta. Žiaci pod jej vedením žnú úspechy v literárno – umeleckých a vedomostných súťažiach.

15. Mgr. Jane Kockovej – Základná škola Ul. P. J. Šafárika
    Pani Kocková je učiteľkou primárneho vzdelávania, dejepisu a zástupkyňou riaditeľky školy. Žiakov zapája do školských projektov : Po stopách dejín, Červené stužky, Zelená škola, V mene kráľa, kráľovnej. Pod jej vedením žiaci  dosahujú výborné výsledky vo vedomostných súťažiach, najmä súvisiacich s históriou regiónu. Svojou osobnosťou tvorivého pedagóga pôsobí pozitívne na formovanie osobnosti žiakov.

16. Mgr. Ľubomíre Molotovej – Základná škola Mariánska ul.
    Pani Molotová je učiteľka s odbornosťou pre 1. stupeň základného vzdelávania a pôsobí v školských službách od roku 1977. V súčasnosti sa už štvrtý rok aktívne podieľa na realizácii koncepcie netbookov v škole. Svoje bohaté  pedagogické skúsenosti, svoj vzťah k práci s deťmi, zručnosti v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovaní, neutíchajúcu kreativitu a tvorivosť naplno využíva vo výchovno vzdelávacom procese. 

17. Mgr. Viere Oprendekovej – Základná škola Ul. P. Dobšinského
    Pani Oprendeková vyučuje biológiu a matematiku, je predsedníčkou rady školy.  Práca sa stala jej poslaním a záľubou. Aktívne sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, vo vyučovaní využíva netradičné metódy a formy. Pracuje v projektoch školy : Ekorok, Comenius a e-Twining. Jej žiaci dosahujú vynikajúce úspechy v biologických a matematických súťažiach na krajskej  i celoslovenskej úrovni. Práci s mládežou sa venuje aj po vyučovaní, vedie matematický a turistický krúžok.

18. Helene Píšovej – Centrum voľného času SPEKTRUM
    Pani Píšová pracuje v školských službách od roku 1978, je vychovávateľkou s trpezlivým a profesionálnym prístupom k deťom, prostredníctvom záujmovej a rekreačnej činnosti rozvíja nadanie detí, ale s nadšením sa venuje aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Je spoluorganizátorkou rekreačných mestských či prímestských táborov a vedomostných súťaži žiakov základných škôl mesta Prievidza.


19. Mgr. Jánovi Sidorovi – Základná škola Rastislavova ul.
    Pán Sidor už 34 rokov vyučuje matematiku, technickú výchovu a informatiku. Jeho žiaci dosahujú výborné výsledky v matematických olympiádach a súťažiach, zapája sa do mimoškolskej činnosti školy, aktívne sa podieľa na realizácii mnohých školských a národných projektov: Zelená učebňa, Štatistická gramotnosť žiakov a Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a práca s talentami. Pôsobí aj ako lektor vzdelávania učiteliek materských škôl v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Ocenení pedagógovia škôl sídliacich na území mesta Prievidza. Primátorka mesta Prievidza udelila Plaketu J.A. Komenského za osobnostný prínos a rozvoj vzdelávania v meste Prievidza:

20. PaedDr. Gabriele Bálintovej – Súkromná spojená škola, Ul. Ľ. Ondrejova

    Pani Bálintová pracuje v školstve od roku 1982 ako učiteľka predprimárneho vzdelávania a v súčasnosti riaditeľka Súkromnej spojenej školy. Vo svojej práci vychádza z poznania jedinečnosti každého dieťaťa, vo vyučovaní uplatňuje moderné informačné technológie a dbá na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Aktívne sa venuje sebavzdelávaniu, je autorkou odborných článkov s tematikou predškolskej výchovy a spoluautorkou publikácie Dizajn procesu výučby v materskej škole.

21. PaedDr. Jarmile Dragulovej – Spojená škola internátna
    Pani Dragulová sa ako špeciálny pedagóg Spojenej školy internátnej v Prievidzi a Centra špeciálnopedagogickej poradne venuje postihnutým deťom a deťom zo sociálne slabého prostredia. Svojich žiakov zapája do tanečných a speváckych súťaží a mnohých  projektov: Osmijanko, Záložka do knihy, Babičkina záhrada. Úzko spolupracuje s kultúrno – spoločenskými organizáciami mesta, čím prispieva k integrácií zdravotne znevýhodnených detí do spoločnosti. 

22. Mgr. Ivete Gogovej – Súkromná odborná škola CA&TS
    Pani Gogová je riaditeľkou školy a svojou obetavou prácou výrazne pomohla pri etablovaní sa školy do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a šírení dobrého mena školy na verejnosti.

23. Mgr. Jánovi Hríbovi – Spojená piaristická škola Františka Hanáka

    Páter Hríb učí na piaristickej škole od roku 1998. Už viac ako 15 rokov sa venuje najmenším žiakom na 1.stupni základnej školy v čase vyučovania ako učiteľ náboženstva, ale aj po vyučovaní ako ich kamarát. Deti ho milujú, rodičia si ho vážia a učitelia  sa tešia z jeho prítomnosti. Je dlhoročným organizátorom a „dušou“ letných piaristických táborov pre deti a mládež. Spolupracuje so školským spevokolom Rosnička, ktorý každoročne v predvianočnom období účinkuje na benefičných koncertoch školy organizovaných pod záštitou primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej na podporu Charity sv. Vincenta v Prievidzi.

24. Ing. Daniele Jaškovej - Odborné učilište a Praktická škola
    Pani Jašková je špeciálnym pedagógom a zástupkyňou riaditeľky školy. S vysokou odbornosťou a profesionalitou pristupuje nielen k výchovno – vzdelávaciemu procesu, ale aj k zabezpečovaniu odborných výcvikov pre mentálne postihnutých žiakov odborného učilišťa, ktoré im umožňujú získať odbornú zručnosť, príležitosť zamestnať sa a úspešne sa začleniť do spoločnosti.

25. PaedDr. Ivanovi Mihálikovi - Stredná odborná škola Ul. T. Vansovej
    Pán Mihálik 28 rokov vyučuje slovenský jazyk, literatúru a dejepis, je autorom učebnice pre gymnáziá a stredné školy a tiež autorom digitálnych objektov v rámci digitalizácie vzdelávania na školách v Slovenskej republike.

26. Mgr. Ľudmile Stratenej – Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Pani Stratená vysoko profesionálne pristupuje k vyučovaniu nemeckého jazyka, svoje vedomosti si neustále rozširuje študijnými pobytmi v nemecky hovoriacich krajinách, každoročne úspešne pripravuje žiakov na olympiádu v nemeckom jazyku, poskytuje konzultácie a odbornú pomoc pri zabezpečovaní študentských praxí v Nemecku, Švajčiarsku či Rakúsku. Aktívne pracuje v partnerskom projekte školy medzi mestami Prievidza a Hartberg.

27. Mgr. Helene Vaškovej – Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského
    Pani Vašková učí slovenský jazyk, literatúru a dejepis. Aktívne sa venuje sebavzdelávaniu, vo vyučovaní využíva moderné metódy a intenzívne sa venuje práci s talentovanou mládežou. Jej žiaci dosahujú výborné výsledky vo vedomostných a umeleckých súťažiach na krajskej, ale aj celoslovenskej úrovni. Vďaka jej zodpovednému prístupu k práci je jedným zo základných pilierov pedagogického zboru gymnázia.

28. Mgr. Ľubomírovi  Vidovi – Obchodná akadémia
    Pán Vida pracuje v školstve 40 rokov, od roku 1996 je jeho profesijný život spojený s Obchodnou akadémiou v Prievidzi, kde je riaditeľom školy a vyučuje  matematiku. Pod jeho vedením dosahuje škola výborné výsledky v študijnej oblasti, ale aj v mimoškolskej činnosti. Podporuje rozvoj informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Mgr. Ľubomír Vida sa aktívne venuje aj komunálnej politike, je dlhoročný poslanec MsZ a člen Mestskej rady.


Ocenení pedagógovia škôl a školských zariadení. Primátorka mesta Prievidza udelila Ďakovný list za prínos v oblasti vzdelávania a rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít detí a mládeže v meste Prievidza :

1. PaedDr. Kataríne Čumovej – Súkromná spojená škola Ul. Ľ. Ondrejova

    Pani Čumová vyučuje chémiu a biológiu, vo vyučovacom procese intenzívne využíva informačno-komunikačné technológie. Intenzívne sa venuje  publikačnej činnosti, je spoluautorkou prvej alternatívnej učebnice prírodovedy pre 9.ročník základných škôl, učebnice Biológie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií. Dlhoročne spolupracuje s vydavateľstvom EXPOL PEDAGOGIKA  a MAPA SLOVAKIA PLUS pri vydávaní pracovných zošitov z biológie a chémie.

2. Edite Ertlovej – Materská škola Nábrežie sv. Cyrila
    Pani Ertlová  je od roku 2007 riaditeľkou materskej školy. Od jej uvedenia do funkcie úspešne manažuje MŠ, vytvára priaznivú tvorivú atmosféru, nachádza nové,  originálne riešenia vzniknutých problémov, má schopnosť získavať pre spoluprácu širokú rodičovskú, ale aj odbornú verejnosť. Je spoluautorkou úspešných projektov zameraných na modernizáciu materskej školy v celkovej hodnote 11 453 eur.

3. Mgr. Petrovi Krškovi – Základná umelecká škola Ladislava Stančeka
    Pán Krško je aktívnym hudobníkom a učiteľov v Základnej umeleckej škole L. Stančeka. Je autorom Alternatívnych učebných osnov v predmete Hra na bicích nástrojoch, tiež bol vedúcim pracovnej skupiny pre tvorbu Štátneho vzdelávacieho programu pre študijné zameranie Hra na bicích nástrojoch. V roku 2007 založil súbor bicích nástrojov Subina, ktorý pravidelne reprezentuje školu na kultúrnych akciách organizovaných mestom, ale aj na celoslovenských hudobných festivaloch. V roku 2009 inicioval založenie festivalu Fúzie - festivalu nielen o jazze – na podporu tvorivého muzicírovania detí a mládeže. Patrí k významným organizátorom hudobného diania v našom regióne.

4. Mgr. Stanislavovi Malegovi – Obchodná akadémia
    Pán Malega učí geografiu a telesnú výchovu, venuje sa aj záujmovo – umeleckej činnosti mládeže v oblasti folklóru a tanca. Ako stredoškolský učiteľ dosiahol so svojimi študentmi úspechy v celoslovenských i medzinárodných súťažiach : Môj projekt pre región, Stredoškolská odborná činnosť, Najlepší podnikateľský zámer z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jeho športový projekt behu do schodov „Prievidza up“ bol vyhodnotený ako počin roka v Prievidzi,  je hlavným organizátorom slovenských rekordov v masových tancoch KALAMAJKA a MAZURKA na prievidzskom námestí a dlhoročným scenáristom Hornonitrianskych folklórnych slávností. Je držiteľom ocenenia Zlatý Amos -  najobľúbenejší učiteľ na Slovensku.

5. PaedDr. Eve Maxinovej – Základná škola Malonecpalská ul.

    Pani Maxinová pracuje je vynikajúcou učiteľkou anglického jazyka, vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov a predsedníčkou rady školy. Pravidelne sa so žiakmi zapája do medzinárodných jazykových projektov : Generation at schools, Cambridge English Penfriends, Spring day.  Je školskou koordinátorkou  medzinárodnej spolupráce s partnerskou školou z mesta Jastrzebie-Zdrój v Poľskej republike. Má vysoko profesionálny, zodpovedný, tvorivý a svedomitý prístup k práci, vo vyučovaní využíva nové trendy a inovačné metódy vzdelávania.

6. Mgr. Kataríne Oberfrancovej – Základná škola Mariánska ul.
    Pani Oberfrancová je učiteľka geografie a dejepisu. V súčasnosti pracuje ako vedúca predmetovej komisie spoločensko-vedných predmetov a koordinátorka protidrogovej prevencie detí. Mimoriadne úsilie venuje organizovaniu besied, prednášok a ďalších činností súvisiacich s primárnou prevenciou a zdravým životným štýlom detí a mládeže. V rámci tejto problematiky aktívne spolupracuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež s Mestskou políciou v Prievidzi.

7. Ivete Pekárovej – Základná škola Ul. P.J. Šafárika
    Pani Pekárová je vedúcou vychovávateľkou školského klubu detí, tejto práci sa venuje už viac ako 30 rokov. Citlivým prístupom k deťom formuje ich osobnosť a vychováva ich k prosociálnemu správaniu. Rozvíja emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotovú orientáciu detí. Pod jej vedením kolektív vychovávateliek organizuje nielen pre žiakov, ale aj ich rodičov zaujímavé a zábavné podujatia. Jej činnosť v oblasti výchovy je pre deti, rodičov a  školu veľkým prínosom.

8. Mgr. Ivane Stejskalovej – Základná škola Ul. energetikov
    Pani Stejskalová je učiteľkou primárneho vzdelávania a vedúcou predmetovej komisie telesnej výchovy a športu. Je hlavnou organizátorkou všetkých športovo- kultúrnych podujatí školy, zabezpečuje spoluprácu školy s viacerými športovými klubmi mesta Prievidza. Do výchovno-vzdelávacieho procesu aplikuje progresívne metódy a formy vyučovania. Deťom vštepuje lásku k pohybu, vedie ich k zdravému životnému štýlu a svojou prácou výrazne prispieva k rozvoju športu v meste Prievidza.

9. Mgr. Petrovi Šípossovi – Spojená odborná škola Ul. Terézie Vansovej
    Pán Šíposs je učiteľom a vedúcim predmetovej komisie telesnej výchovy a športu, vo svojej práci sa zameriava na cieľavedomé telesné a pohybové zdokonaľovanie študentov, čím prispievame k upevňovaniu ich zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti mládeže, ale aj k vytváraniu pozitívneho vzťahu študentov k športovaniu. Aktívne pracuje aj v oblasti kultúry, je dlhoročným predsedom a „dušou“ prievidzského Filmového klubu ´93, ktorý nedávno získal Výročnú cenu Asociácie slovenských filmových klubov za najlepší filmový klub na Slovensku.

10. PhDr. Jánovi Škrabanovi – Súkromná spojená škola Ul. Ľ. Ondrejov
    Pán Škraban je učiteľom slovenského jazyka, dejepisu a výtvarnej výchovy. Počas svojho pedagogického pôsobenia sa zaslúžil o výrazný rozvoj detskej tvorivosti a  metodiky vyučovania výtvarnej výchovy, je organizátorom mnohých celoslovenských výtvarných súťaží pre deti a vychoval celú generáciu úspešných profesionálnych výtvarníkov. Má bohatú odbornú a publikačnú činnosť, spolupracoval tiež s Kabinetom literárnej komunikácie a interpretácie literárneho textu pri Pedagogickej fakulte v Nitre. Od roku 2002 učí v Súkromnej ZUŠ v Prievidzi.

11.Súkromnej základnej umeleckej škole Xoana

    Súkromná základná umelecká škola bola založená v roku 2002 a v tom istom roku aj zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Poskytuje základné umelecké vzdelávanie pre deti a dospelých v dvoch odboroch:tanečný a literárno – dramatický. V súčasnosti má škola viac ako 500 žiakov a výrazne sa podieľa na rozvoji tanečného umenia a pohybových aktivít detí a mládeže v meste Prievidza.

Ocenenie Gymnázia V.B. Nedožerského:
Na základe  poslaneckého návrhu, uznesenia MsZ v Prievidzi č. 93/2014 zo dňa 25. februára 2014 a v súlade s § 25 Štatútu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 5 
schváleného uznesením MsZ č. 47/14 dňa 25.februára 2014 bola udelená pri príležitosti Dňa učiteľov 2014

Cena mesta Prievidza :
Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského pri príležitosti 95. výročia založenia školy za osobitný prínos na vzdelávaní obyvateľov a dosiahnutie vynikajúcich výsledkov  vo výchovno – vzdelávacom procese.

Kompletnú fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri