Dane a poplatky v roku 201416. 1. 2014 08:41

Sadzby miestnych daní v Prievidzi sa oproti roku 2013 nemenili, to znamená, že výška dane z nehnuteľnosti a dane za psa sa nezvýši. Zníženia sa dočkajú obyvatelia v prípade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ročný poplatok sa pre obyvateľov mesta Prievidza  sa znižuje oproti roku 2013 o 2,38 eura na osobu.

Daňové povinnosti
Fyzické a právnické osoby majú povinnosť podať do 31. januára 2014 priznanie k dani z nehnuteľnosti v prípade, že  u nich nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie tejto dane k 1.1.2014 (t.j. nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, zmena účelu využitia stavby alebo bytu, právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, predaj nehnuteľnosti...).
 
V termíne do 31. januára 2014 si daňovníci  môžu uplatniť  nárok na oslobodenie od platenia dane z nehnuteľnosti. Oslobodení od platenia dane z nehnuteľnosti na základe žiadosti môžu byť:
•         občania nad 70 rokov  pri stavbách na bývanie alebo bytoch, ak si ešte tento  nárok neuplatnili;
•         občania v hmotnej núdzi.

Daň za psa
Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane za psa je potrebné uplatniť v termíne do 31. januára 2014, pokiaľ už je pes evidovaný a je predmetom dane za psa. Oslobodenie od dane sa týka psov, ktorých
•         vlastníkom je osamelo žijúca osoba vo veku nad 65 rokov;
•         zníženie dane o 50 % sa týka psov, ktorých vlastníkom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím;
•         zníženie o 25 % sa vzťahuje na psov pochádzajúcich u Útulku zvierat v Prievidzi.

Forma platenia daní
Dane a poplatok vo výške do 300 eur sa môžu platiť v hotovosti priamo v pokladni MsÚ. Pri platení sú daňovníci povinní mať so sebou rozhodnutie o vyrubení dane alebo poplatku. Obyvatelia môžu dane zaplatiť aj bankovým prevodom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí. Rozhodnutie o vyrubení dane alebo poplatku bude zasielané obyvateľom poštou v štandardných dátumoch počas roka 2014. Fyzické osoby využívajú najmä platbu priamo v pokladni MsÚ. Pri tomto spôsobe platby nemusia obyvatelia platiť  poplatok, ktorý platia pri platbách prostredníctvom pošty.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri