Dane a poplatky v roku 201416. 1. 2014 08:41

Sadzby miestnych daní v Prievidzi sa oproti roku 2013 nemenili, to znamená, že výška dane z nehnuteľnosti a dane za psa sa nezvýši. Zníženia sa dočkajú obyvatelia v prípade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ročný poplatok sa pre obyvateľov mesta Prievidza  sa znižuje oproti roku 2013 o 2,38 eura na osobu.

Daňové povinnosti
Fyzické a právnické osoby majú povinnosť podať do 31. januára 2014 priznanie k dani z nehnuteľnosti v prípade, že  u nich nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie tejto dane k 1.1.2014 (t.j. nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, zmena účelu využitia stavby alebo bytu, právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, predaj nehnuteľnosti...).
 
V termíne do 31. januára 2014 si daňovníci  môžu uplatniť  nárok na oslobodenie od platenia dane z nehnuteľnosti. Oslobodení od platenia dane z nehnuteľnosti na základe žiadosti môžu byť:
•         občania nad 70 rokov  pri stavbách na bývanie alebo bytoch, ak si ešte tento  nárok neuplatnili;
•         občania v hmotnej núdzi.

Daň za psa
Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane za psa je potrebné uplatniť v termíne do 31. januára 2014, pokiaľ už je pes evidovaný a je predmetom dane za psa. Oslobodenie od dane sa týka psov, ktorých
•         vlastníkom je osamelo žijúca osoba vo veku nad 65 rokov;
•         zníženie dane o 50 % sa týka psov, ktorých vlastníkom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím;
•         zníženie o 25 % sa vzťahuje na psov pochádzajúcich u Útulku zvierat v Prievidzi.

Forma platenia daní
Dane a poplatok vo výške do 300 eur sa môžu platiť v hotovosti priamo v pokladni MsÚ. Pri platení sú daňovníci povinní mať so sebou rozhodnutie o vyrubení dane alebo poplatku. Obyvatelia môžu dane zaplatiť aj bankovým prevodom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí. Rozhodnutie o vyrubení dane alebo poplatku bude zasielané obyvateľom poštou v štandardných dátumoch počas roka 2014. Fyzické osoby využívajú najmä platbu priamo v pokladni MsÚ. Pri tomto spôsobe platby nemusia obyvatelia platiť  poplatok, ktorý platia pri platbách prostredníctvom pošty.


Info servis

Občianska anketa

Anketa

Ako by sa mala volať nová fontána na Námestí slobody?

  •  35%
  •  47%
  •  16%
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

430 účastníkov
Archív ankiet

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri