Dane a poplatky na rok 201812. 1. 2018 09:07

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa v súčasnosti platné nariadenie o miestnych daniach. 

Nové schválené nariadenie zavádza viaceré zmeny, ktoré sa týkajú dane za osobitné užívanie verejného priestranstva. Po novom sa mení rozsah oslobodenia od dane a to tak, že od dane bude oslobodené užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia pre kultúrne, športové a iné podujatia len v prípade, že dĺžka užívania verejného priestranstva nepresiahne 30 dní. Zmeny sa budú týkať aj informačných, reklamných a propagačných zariadení, vo vzťahu k týmto akciám. Pokiaľ doba užívania verejného priestranstva presiahne 30 dní, daň sa vyrubí za celú dobu užívania verejného priestranstva.

Taktiež sa mení oslobodenie za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia na predaj alebo prezentáciu remeselných výrobkov a umeleckých diel tak, že oslobodené bude užívanie verejného priestranstva v prípade, že predaj bude spojený s praktickou ukážkou výroby alebo tvorby diela.

Nové VZN zavádza zmenu sadzieb dane za umiestnenie zariadení na predaj alebo poskytovanie služieb počas príležitostných trhov. K tejto zmene sa pristúpilo na základe záverov  z vyhodnotenia Baníckeho jarmoku.

Bežné dane a poplatky ako napr. poplatok za psa, daň z nehnuteľnosti a ďalšie, ostávajú oproti roku 2017 nezmenené.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri