Daň za psa v meste pre rok 20139. 1. 2013 15:24

Daň za psa upravuje zákon č. 5822004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 133/2012 v  §§ 10 a 11.  V publikovanom príspevku približujeme dôležité fakty v platbách a úľavách od dane za psa, ktoré v meste Prievidza platia.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa (ďalej len držiteľ), ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom daňovník už nie je držiteľom psa. Vznik a zánik daňovej povinnosti je držiteľ psa povinný oznámiť mestu, oddeleniu  daní a poplatkov do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podaním priznania k dani za psa ( tlačivá priznania k dani za psa sú dostupné na oddelení dani a poplatkov ). Ak daňovník neoznámi zánik daňovej povinnosti v určenej lehote, zanikne mu nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia. Po oznámení vzniku daňovej povinnosti mesto vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná v lehote určenej v rozhodnutí. To znamená, že od 1.1.2013 sa už nebude  platiť daň  v lehote do 31.januára.

Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok je určená takto:
•    pes chovaný v bytovom dome (činžiaku): 40 eur / rok,
•    pes chovaný na inom mieste (rodinné domy, chovateľské osady, areály firiem a pod.) 15 eur / rok.
Výška týchto daní nebola pre rok 2013 zvyšovaná.

Predmetom dane za psa nie je:
•    pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
•    pes umiestnený v útulku zvierat,
•    pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od dane za psa mesto  oslobodzuje:
•    a)osamelo žijúcu osobu vo veku 65 a viac rokov ( veková hranica sa počíta k 1.1. zdaňovacieho obdobia),
•    b)útvary Policajného zboru SR,
•    c)osoby, ktorých pes vykonáva záchranárske práce,
•    d)osoby, ktorých pes slúži pre potreby mestskej polície.

Daň za psa sa znižuje:
a)o 50 % osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo osobe, ktorá je rodičom alebo opatrovníkom maloletej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)o 25 % osobe, ktorá preukáže potvrdením z útulku, že pes, ktorý je predmetom dane, pochádza z Útulku zvierat v Prievidzi.

Oslobodenie od dane podľa písm. a) a zníženie dane  sa môže uplatniť len na jedného psa a nevzťahuje sa na evidovaných nebezpečných psov. Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane je daňovník povinný si uplatniť: 
- do 31 .1. príslušného kalendárneho roku (tento termín platí vtedy, ak pes už je evidovaný ako predmet dane ale daňovník ešte nemal uplatnený nárok na oslobodenie alebo zníženie dane);
- pri podaní priznania k dani za psa ( pri  vzniku daňovej povinnosti ).

Ak už daňovník mal priznané oslobodenie alebo zníženie dane podľa VZN účinného do 31.12.2012  a jeho nárok na oslobodenie alebo zníženie dane trvá aj naďalej, nie je povinný túto skutočnosť mestu opätovne oznamovať.

Všetko o sekcii psy v meste nájdete TU


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri