Daň za psa: Správny postup ohlásenia zániku daňovej povinnostiLorem ipsum dolor sit amet 8. 11. 2016 14:43

Pri chove psa vznikajú rôzne situácie. Aké povinnosti si má daňovník splniť pri zániku daňovej povinnosti pri dani za psa – napríklad pri jeho uhynutí, darovaní inej osobe, či presune chovu psa do inej obce?

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovník povinný do 30 dní od zániku daňovej povinnosti, ktorým môže byť napríklad uhynutie psa, darovanie psa inej osobe alebo presun chovu psa do inej obce, podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Tlačivo Ministerstva financií SR je k dispozícií na oddelení daní a poplatkov. Spolu s podaním čiastkového daňového priznania je potrebné na mestskom úrade vrátiť aj evidenčnú známku.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane – teda došlo napríklad k niektorej z vyššie uvedených zmien. Ak teda pes uhynul napríklad 15. októbra 2016, daňová povinnosť zanikne dňa 31. októbra 2016 a daňovník je povinný do 30. novembra 2016 podať čiastkové daňové priznanie.

Ďalšie praktické informácie nájdete aj na webovej stránke mesta v sekcii Obyvateľ – Psy v meste.

Foto: Pixabay.com


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri