Daň z nehnuteľnosti – informácia pre daňovníkov16. 1. 2014 08:44

Výška daní sa pre rok 2014 nemenila. Daňovníci však nesmú pri platení daní zabúdať na dôležité lehoty.

Daňovník je povinný podať mestu v lehote do 31.januára 2014 priznanie k dani z nehnuteľnosti  pri prvom vzniku daňovej povinnosti podľa stavu k 1.januáru 2014 (nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, u pozemkov aj  dlhodobý prenájom 5 a viac rokov, pokiaľ je nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti), resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, v ktorom  sa uvedú len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Daňovník je povinný v rovnakej lehote podať priznanie aj pri zániku daňovej povinnosti. Tlačivá na podanie daňových priznaní sú dostupné na oddelení daní a poplatkov na MsÚ na Námestí slobody č. 14 v Prievidzi. Pokiaľ daňovník nepodá daňové priznanie v stanovenej lehote, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu.

Mesto Prievidza ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje daňovníkov, že  pri  určení dane zo stavieb je rozhodujúci účel, na aký sa stavba využíva.  Pokiaľ je stavba v katastri nehnuteľnosti zapísaná ako rodinný dom ( stavba na bývanie ) ale využíva sa na iný účel, napríklad na podnikanie,  je to zmena skutočností rozhodujúca na  vyrubenie dane a daňovník je  povinný podať priznanie k dani s uvedením účelu využitia stavby. Rovnako pri bytoch je rozhodujúce, či sa byt využíva na bývanie alebo iný účel ako bývanie. Pokiaľ sa byt alebo jeho časť využíva na iný účel ako bývanie, považuje sa tento pre účely zdanenia za nebytový priestor, čo je daňovník povinný uviesť v priznaní k dani. Ak k takejto zmene došlo v priebehu roku 2013, daňovník je povinný podať čiastkové priznanie k dani do 31.1.2014.    

Vzhľadom k tomu, že nie všetci daňovníci uviedli v priznaní k dani skutočný účel využitia stavby alebo bytu, bude mesto v rámci vyhľadávacej činnosti overovať z dostupných dokladov správnosť údajov rozhodujúcich pre vyrubenie dane. Je preto v záujme daňovníkov, aby v prípade, že nimi oznámené údaje o účele využitia stavby alebo bytu nezodpovedajú skutočnosti, podali mestu dodatočné priznanie k dani.

Podľa § 9 ods. 2 VZN mesta č. 133/2012 o miestnych daniach (zverejnené na webovej stránke mesta) mesto oslobodí od platenia dane zo stavieb určených na bývanie a od dane z bytov daňovníkov vo veku nad 70 rokov a daňovníkov v hmotnej núdzi, tento nárok sa uplatňuje v daňovom priznaní. Pokiaľ si daňovníci vo veku nad 70 rokov už uplatnili oslobodenie od dane v predchádzajúcich rokoch, oslobodenie im bude poskytnuté automaticky aj v roku 2014 ( bez podania daňového priznania). Daňovníci, ktorí spĺňajú  túto vekovú hranicu (najneskôr k 1.1.2014) a ešte nemali poskytnuté oslobodenie, musia si tento nárok uplatniť podaním čiastkového priznania najneskôr do 31. januára 2014. Daňovníci, ktorí si chcú uplatniť oslobodenie z dôvodu hmotnej núdze, predložia mestu v lehote do 31.januára 2014 tiež doklad, že sú občanmi v hmotnej núdzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri