Ďalšie rokovanie mestských poslancov2. 5. 2018 13:34

Dňa 30. apríla 2018 rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Na programe zastupiteľstva boli viaceré dôležité body.

Program Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 30. apríla 2018:

•    Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2017.    
•    Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza pre rok 2018.
•    Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2017.
•    Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.
•    Interná smernica Štatút rady mladých
•    Informácia k možnosti vybudovania prístupovej komunikácie do priemyselného parku Západ II. a požiadavka na obstaranie kapacitného posúdenia križovatiek.
•    Informácia o aktivitách súvisiacich s transformáciou regiónu hornej Nitry.
•    Informácia o pripravovaných projektových zámeroch pre transformáciu hornej Nitry.
•    Inventarizácia majetku k 31.12.2017.
•    Rekonštrukcia  cvičebného priestoru  na Základnej škole, Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi.
•    Návrh l. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018.
•    Návrh l. zmeny programového rozpočtu KaSS v roku 2018.
•    Návrh kandidátov na voľbu prísediacich k Okresného súdu Prievidza  na volebné obdobie rokov 2018 – 2022.
•    Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza in memoriam MUDr. Antonovi Sonogovi.
•    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1.    
•    Žiadosť o odpustenie zmluvnej pokuty.
•    Záverečný účet mesta 2017.
•    Správa o činnosti KaSS za rok 2017.
•    Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou    

RTV Prievidza:

Materiály a obsahy jednotlivých bodov sú k dispozícii TU.

Niektoré body z rokovania priblížime v samostatných článkoch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri