Cyklotrasa medzi Prievidzou a Bojnicami čaká na projektovú dokumentáciu10. 8. 2016 14:33

Prievidza/Bojnice: Počas mesiaca júl 2016 podpísali samosprávy Prievidze a Bojníc zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu, ktorá má spojiť obe mestá.

Zmluvou sa mestá dohodli, na výbere zhotoviteľa, ktorý sa zaviaže vypracovať projektovú dokumentáciu spojenú s výkonom autorského dozoru stavby: „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ podľa výzvy a predloženej projektovej ponuky. Projektová dokumentácia bude musieť spĺňať všetky platné normy STN a iné náležitosti technického charakteru.

Prípravné práce sú vždy obsiahlejšie
Samotnej realizácii vždy predchádza náročný a zdĺhavý proces prípravných prác. Budovaniu akéhokoľvek projektu musí predchádzať vypracovanie projektovej dokumentácie, ako aj obstarávanie dodávateľa prác.

Projekt na vybudovanie cyklotrasy bude riešiť jednak novonavrhované cyklotrasy  ako aj cyklotrasy vedené po existujúcich  komunikáciách a chodníkoch, vrátane realizácie nových lávok. Zhotoviteľ bude projektovou dokumentáciou riešiť križovanie cyklotrás s existujúcimi komunikáciami so zohľadnením súčasného dopravného režimu a rovnako musí počítať so zabezpečením zvislého a vodorovného dopravného značenia.

Celková cena za projektovú dokumentáciu stavby bude 30 480 eur s DPH. Mesto Prievidza zaplatí sumu 16 020 eur a mesto Bojnice 14 460 eur. Vybudovanie cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice by bolo jednou z najvýraznejších investícií oboch miest. Projekt by mal byť zrealizovaný z  finančných prostriedkov štrukturálnych fondov, pričom sa čaká na vyhlásenie relevantnej výzvy z OP IROP.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri