Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice23. 3. 2018 08:51

Mesto Prievidza získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.01.2018.

Identifikácia projektu
Názov: Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice
Kód projektu v ITMS2014+: 302011J659
Miesto realizácie: Prievidza, Bojnice
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
NFP: maximálne do výšky 1 430 806,09 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je vybudovanie cyklotrasy na katastrálnych územiach miest Prievidza a Bojnice, ktorá bude slúžiť najmä na prepravu do zamestnaní a významných miest občianskej infraštruktúry medzi týmito mestami. Dôjde k vybudovaniu 3 666,4 metrov cyklistických chodníkov a spoločných chodníkov pre cyklistov a peších a k vybudovaniu 4 prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – odpočívadiel – vrátane cyklostojanov a oddychových priestorov.
Hlavný cieľ projektu je zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v mestách Prievidza, Bojnice a v blízkom regióne.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

• zlepšená prepojenosť k miestam občianskej infraštruktúry a uzlom hospodárskeho významu,
• zvýšený podiel cyklistickej prepravy na celkovom počte prepravených osôb,
• prepojenie na terminály verejnej osobnej dopravy a kvalitnejšie podmienky pre nárast využívania nízko hlukovej, nízko uhlíkovej a ekologicky priaznivej dopravy,
• znížený podiel osobnej automobilovej dopravy na prepravu do zamestnania a k centrám občianskej infraštruktúry,
• zvýšená bezpečnosť cyklistickej prepravy vďaka jej oddeleniu z hlavných dopravných ťahov.

Informácie vo formáte PDF

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri