Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice22. 9. 2021 13:54

Mesto Prievidza úspešne ukončilo projekt s názvom „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.01.2018.

Identifikácia projektu
Názov: Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice
Kód projektu v ITMS2014+: 302011J659
Miesto realizácie: Prievidza, Bojnice
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Zazmluvnená výška NFP: 1 353 677,06 EUR
Obdobie realizácie: 03.2020 - 8.2021

Krátky opis projektu
Predmetom projektu bolo vybudovanie cyklotrasy na katastrálnych územiach miest Prievidza a Bojnice, ktorá má slúžiť najmä na prepravu do zamestnaní a významných miest občianskej infraštruktúry medzi týmito mestami. Došlo k vybudovaniu 3 666,4 metrov cyklistických chodníkov a spoločných chodníkov pre cyklistov a peších a k vybudovaniu 4 prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – odpočívadiel – vrátane cyklostojanov a oddychových priestorov.Hlavný cieľom projektu bolo zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v mestách Prievidza, Bojnice a v blízkom regióne.   
Dosiahnuté výsledky:
•    zlepšená prepojenosť k miestam občianskej infraštruktúry a uzlom hospodárskeho významu,
•    zvýšený podiel cyklistickej prepravy na celkovom počte prepravených osôb,
•    prepojenie na terminály verejnej osobnej dopravy a kvalitnejšie


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri