CSS Domino ďakuje za dotáciu24. 9. 2019 15:36

Dovoľte, aby sme vyjadrili poďakovanie predovšetkým za záujem o venovanie pozornosti zdravotne znevýhodneným občanom nášho mesta, ktorý prejavujú zástupcovia mesta nielen osobnou účasťou na rôznych podujatiach realizovaných naším zariadením, ale aj poskytovaním finančnej výpomoci.

Z finančného daru, nám bol venovaný v hodnote 500 €, sme zakúpili senzorické hračky a pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení. Zakúpené hračky a pomôcky im budú pomáhať nadobúdať zmyslové skúsenosti nevyhnutné a dôležité pre rozvoj ich osobnosti.

Naše zariadenie sa stále snaží dopĺňať a inovovať vybavenie zariadenia pre oblasť edukačnej a sociálno-rehabilitačnej práce s prijímateľmi sociálnej služby s cieľom aktuálne reflektovať na individuálne potreby každého  z nich,  a práve s Vašou finančnou výpomocou sa nám tento cieľ podarí naplniť.

S úctou a vďakou

PaedDr. Iveta Lauková
riaditeľka CSS - DOMINO


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri