COVID-19 opatrenia a zákazy v Prievidzi AKTUALIZOVANÉ16. 3. 2020 09:14

V Prievidzi sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zaviedli nasledovné opatrenia a zákazy zo strany mesta Prievidza a príspevkových organizácií mesta Prievidza. Všetky informácie sú priebežne aktualizované.

MHD v Prievidzi: v záujme ochrany zdravia informujeme cestujúcich, aby nevstupovali do vozidiel MHD bez použitia rúška, prípadne šálu, šatky alebo inej vhodnej alternatívy. Platí absolútny zákaz vstupu osobám bez rúšok alebo iných ochranných pomôcok do autobusov MHD. Počnúc dňom 11.5. budú autobusy MHD jazdiť v prázdninovom režime.

Mestský úrad: Počnúc dňom 18. mája 2020 v čase od 8. 00 do 11. 00 hod. sa verejnosti sprístupňuje celý MsÚ v Prievidzi. Vstup do budovy MsÚ budú regulovať dvaja zamestnanci. Obyvatelia budú musieť dodržiavať prísne hygienické opatrenia ako vstup len s rúškom, dezinfekciu rúk. Obyvatelia a klienti stále môžu jednotlivú agendu vybaviť telefonicky alebo e-mailom. Kontakty na zamestnancov nájdete TU: /www.prievidza.sk/samosprava/struktura-a-zamestnanci-msu/

Matrika: V súvislosti so situáciou COVID-19 došlo od 4.5.2020 k úprave pracovného času zamestnancov Matričného úradu mesta Prievidza nasledovne:
- pondelok až štvrtok od 7.00 h do 15.00 h, verejnosti je Matričný úrad sprístupnený v čase od 8.00 h do 11.00 h
- v piatok je matričný úrad zatvorený

Občianske obrady: V súlade so 4. fázou uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa od 23.05.2020 upravujú podmienky vykonávania sobášnych obradov matričným úradom mesta Prievidza nasledovne:
- sobášneho obradu v obradnej miestnosti sa okrem snúbencov  a svedkov môže zúčastniť ďalších 20 osôb,
- vstup do obradnej miestnosti je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
- pri vchode do obradnej miestnosti je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky,
- odstup medzi osobami prítomnými na obrade musí byť minimálne 2 metre okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti,
- prítomní sú povinní dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávať si ruky,
- obradu sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia alebo majú nariadenú karanténu
- v piatok je matričný úrad zatvorený, sobášne obrady sa v piatok nevykonávajú.

V nevyhnutnom prípade je možné matričný úrad kontaktovať telefonicky: 0904 752 622.

Správa cintorínov a pietnych služieb: V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 sa s účinnosťou od 7. mája 2020 od 12.00 h do odvolania  zákaz zhromažďovania  nevzťahuje na výkon pohrebných obradov pri dodržaní podmienok:
 - vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu je umožnený len s prekrytými hornými  dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);
 - pri vchode do priestorov pohrebného obradu (domu smútku) si každý zúčastnený musí aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť  jednorazové rukavice;
 - odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) musí byť minimálne 2 metre;
 - smútočná hudba počas pohrebného obradu sa rieši prednostne reprodukovanou formou;
 - účastníci obradu musia dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu);
 - účastníci obradu si nesmú podávať ruky;
 - z obradov sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
 - po každom obrade sa vykonáva dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov;
 - ak je to možné, prednostne sa usporadúvajú pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti);
 - pri východe z priestorov pohrebného obradu (domu smútku) je potrebné zabezpečiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií: Na základe opatrenia ÚVZ SR zo dňa 19.5.2020 je umožnené usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb. Na https://kasspd.sk/ nájdete informácie o náhradných termínoch podujatí. Informácie o vrátení vstupeniek nájdete TU.

Šport a športoviská: zavretá je Mestská plaváreň, Zimný štadión. Prosíme verejnosť, a to hlavne rodiny s malými deťmi, aby navštevovali detské ihriská, ktoré sú pravidelné dezinfikované. Zoznam sprístupnených detských ihrísk nájdete TU.

Zariadenie pre seniorov: V Zariadení pre seniorov (ZpS) bol ukončený výdaj stravy pre ľudí z externého prostredia. Rovnako bol ukončený výdaj obedov v centrálnej jedálni ZpS. Obedy sa vydávajú klientom priamo na izbách.

Seniori a pomoc osamelo žijúcim ľuďom: Mestský úrad prevádzkuje telefónnu linku 0904 752 669 určenú predovšetkým pre seniorov. Obyvatelia na nej dostanú aktuálne informácie o opatreniach v meste Prievidza v mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom. Na telefónne číslo je možné volať v pracovné dni, v čase od 7:00 do 18:00.

Mesto Prievidza môže zabezpečiť nákupy pre osamelých ŤZP a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta Prievidza. Potrebu zabezpečenia drobného nákupu môže obyvateľ Prievidze nahlásiť v pracovné dni v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. na tel. čísle: 0904 752 624. Viac informácií nájdete TU

Školstvo: Informácie o otvorení základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza od 1. júna nájdete TU. Mimo prevádzky zostáva Základná umelecká škola L. Stančeka a Centrum voľného času.

Jarné upratovanie: V tejto súvislosti informujeme, že je zrušené aj jarné upratovanie Prievidze, ktoré bolo naplánované na 4. apríla.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri