COVID-19 opatrenia a zákazy v Prievidzi AKTUALIZOVANÉ24. 6. 2020 09:14

V Prievidzi sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zaviedli nasledovné opatrenia a zákazy zo strany mesta Prievidza a príspevkových organizácií mesta Prievidza. Všetky informácie sú priebežne aktualizované.

Mestský úrad: MsÚ v Prievidzi je od pondelka 1. júna otvorený nasledovne:
- pondelok až štvrtok  7.00 – 15.00 h
- piatok – zatvorené
Úradné hodiny pre verejnosť budú v pondelok až štvrtok v čase od 7.30 h do 12.00 h, a od 13.00 h do 14.30 h.

Počas prestávky od 12.00 – 13.00 h bude vykonávaná dezinfekcia priestorov. Obyvatelia budú musieť dodržiavať prísne hygienické opatrenia ako vstup len s rúškom, dezinfekciu rúk. Obyvatelia a klienti stále môžu jednotlivú agendu vybaviť telefonicky alebo e-mailom. Kontakty na zamestnancov nájdete TU: /www.prievidza.sk/samosprava/struktura-a-zamestnanci-msu/

Občianske obrady:
- sobášneho obradu v obradnej miestnosti sa môže zúčastniť maximálne 30 osôb (vrátane sobášiacich, martikárky, účinkujúcich a svedkov),
- vstup do obradnej miestnosti je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami, výnimka platí pre nevestu so ženíchom, ostatní svadobní hostia musia mať rúška
- pri vchode do obradnej miestnosti je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky,
- odstup medzi osobami prítomnými na obrade musí byť minimálne 2 metre okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti,
- prítomní sú povinní dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávať si ruky,
- obradu sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia alebo majú nariadenú karanténu
- v piatok je matričný úrad zatvorený, sobášne obrady sa v piatok nevykonávajú.

V nevyhnutnom prípade je možné matričný úrad kontaktovať telefonicky: 0904 752 622.

Správa cintorínov a pietnych služieb: V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 sa s účinnosťou od 7. mája 2020 od 12.00 h do odvolania  zákaz zhromažďovania  nevzťahuje na výkon pohrebných obradov pri dodržaní podmienok:
 - vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu je umožnený len s prekrytými hornými  dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);
 - pri vchode do priestorov pohrebného obradu (domu smútku) si každý zúčastnený musí aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť  jednorazové rukavice;
 - odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) musí byť minimálne 2 metre;
 - smútočná hudba počas pohrebného obradu sa rieši prednostne reprodukovanou formou;
 - účastníci obradu musia dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu);
 - účastníci obradu si nesmú podávať ruky;
 - z obradov sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
 - po každom obrade sa vykonáva dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov;
 - ak je to možné, prednostne sa usporadúvajú pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti);
 - pri východe z priestorov pohrebného obradu (domu smútku) je potrebné zabezpečiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií: Na základe opatrenia ÚVZ SR zo dňa 19.5.2020 je umožnené usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb. Na https://kasspd.sk/ nájdete informácie o náhradných termínoch podujatí. Informácie o vrátení vstupeniek nájdete TU.

Šport a športoviská: Mestská plaváreň je pre verejnosť otvorená od pondelka 8. júna 2020. Prosíme verejnosť, a to hlavne rodiny s malými deťmi, aby navštevovali detské ihriská, ktoré sú pravidelné dezinfikované. Zoznam sprístupnených detských ihrísk nájdete TU.

Zariadenie pre seniorov: Od 3. júna dochádza k postupnému uvoľňovaniu obmedzení v ZpS Prievidza. Uvedené rozhodnutie znamená, že každý klient môže absolvovať vychádzky, nutné vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí a to v sprievode zamestnanca zariadenia, dobrovoľníka, prípadne rodinného príslušníka (sprevádzajúce osoby). Odporúčaná doba pobytu mimo priestorov ZpS bude podľa možností minimalizovaná na čo najkratší čas. Tiež je možné vo vyhradených hodinách navštíviť aj imobilných prijímateľov vo vnútorných priestoroch zariadenia.

Seniori a pomoc osamelo žijúcim ľuďom: Mestský úrad prevádzkuje telefónnu linku 0904 752 669 určenú predovšetkým pre seniorov. Obyvatelia na nej dostanú aktuálne informácie o opatreniach v meste Prievidza v mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom. Na telefónne číslo je možné volať v pracovné dni, v čase od 7:00 do 18:00.

Školstvo: Informácie o otvorení základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza od 15. júna nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri