Čo prinieslo zasadnutie MsZ2. 4. 2013 09:55

Utorok 26. marca sa uskutočnilo už tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku.

Hlavnými bodmi programu boli:

1. Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o., Prievidza v oblasti verejného osvetlenia, údržby verejnej zelene a športovísk za obdobie 1-12/2012. Celá správa je uvedená na internetovej stránke mesta Prievidza. http://www.prievidza.sk/samosprava/zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva/3-zasadnutie-26-marca-2013/

2. Návrh VZN č. 138/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Príslušné VZN bolo poslancami mestského zastupiteľstva schválené.

3. Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. apríla 2013 v DK Prievidza.

Zdroj: RTV Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri